Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Statut Stowarzyszenia

Strona główna » Stowarzyszenie » Statut Stowarzyszenia

wielkość tekstu: A | A | A

Statut

Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej

w Dąbrowie Górniczej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

(t.j. Dz.U z 2017 Nr 21.).

    Rozdział I

Przepisy ogólne
§ 1
Nazwa stowarzyszenia, siedziba, informacje ogólne

 1. Nazwa stowarzyszenia: Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej, zwane dalej stowarzyszeniem, dopuszcza się używania skrótu MSMK.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza.
 3. Stowarzyszenie działa na terenie państwa polskiego oraz poza jego granicami zgodnie z prawem miejscowym.
 4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 5. Stowarzyszenie może posiadać oddziały, jako terenowe jednostki organizacyjne.
 6. Oddziały terenowe oraz ich władze podlegają zarządowi stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie ma prawo używać godła, pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może ustanowić certyfikaty, dyplomy, własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać  je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.
 8. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 9. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną.
 10. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może wynagradzać osoby będące członkami zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu jej prowadzenia decyduje zarząd. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia. 
 12. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub zbliżonym charakterze działalności, a także uczestniczyć we wszelkich innych dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§2

Definicje medycyny komplementarnej

1. Pod pojęciem medycyny komplementarnej rozumiemy:

 1. działania o charakterze profilaktycznym i terapeutyczno-leczniczym, takie jak: akupresura, akupunktura, elektropunktura, apiterapia, aromatoterapia, dietetyka-żywienie, fitoterapia, fizjoterapia, masaże, homeopatia, homotoksykologia, izopatia, kosmetologia, terapia manualna, psychoterapia, psychosomatyka, psychologia, kinezjologia, rewalidacja, suplementacja;
 2. medycynę alopatyczną;
 3. profilaktykę zdrowia oraz rekreację, sport, turystykę;
 4. metody wspomagające diagnostykę konwencjonalną, takie jak: mikroskopowe badanie żywej kropli krwi, irydologia, termodiagnostyka, diagnostyka wykorzystująca  biorezonans czyli ultra słabe drgania elektromagnetyczne organizmu człowieka, medycyna energoinformacyjna, elementy medycyny chińskiej.

2. Stowarzyszenie współpracuje na rzecz profilaktyki zdrowia z innymi organizacjami.


         Rozdział II

        Cele i sposoby ich realizacji

§3

Cele stowarzyszenia

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 1. popularyzacja wizji człowieka rozumianej jako holistyczna jedność duszy i ciała;
 2. popularyzacja medycyny komplementarnej;
 3. promocja profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego, w tym zdrowego żywienia;
 4. prowadzenie działalności charytatywnej wobec osób potrzebujących;
 5. dbanie o wysoką jakość kształcenia i usług w zakresie medycyny komplementarnej;
 6. kształtowanie pozytywnego wizerunku medycyny komplementarnej w opinii publicznej.
 7. działania na rzecz regulacji prawnych w zawodach związanych z medycyną komplementarną.

     §4

Sposoby realizacji celów

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. profilaktykę zdrowia publicznego w tym ochronę i wspieranie metod medycyny komplementarnej rozumianej także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym; terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia;
 2. propagowanie i upowszechnianie medycyny komplementarnej oraz innych metod naturalnych mających na celu utrzymanie holistycznego poziomu zdrowia człowieka;
 3. działania na rzecz poprawy sposobu i stanu żywienia ludności, aktywności fizycznej, lepszego zrozumienia zasad działania medycyny komplementarnej i jej terapii poprzez nauczanie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego, racjonalnego sposobu odżywiania się i uprawiania sportów i rekreacji;
 4. niesienie pomocy ludziom zmagającym się z problemami zdrowotnymi, w tym wynikającymi z różnorodnych uzależnień np. nikotynowych i alkoholowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 5. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej społeczeństwa w zakresie medycyny komplementarnej i profilaktyki zdrowia poprzez kampanie medialne;
 6. wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zaangażowanych w działalność stowarzyszenia;
 7. prowadzenie ośrodków leczniczo-terapeutycznych, w tym sanatoriów, poradni i klinik oraz wspieranie organizacyjne i finansowe osób prawnych i fizycznych chcących takie ośrodki utworzyć;
 8. podnoszenie praktycznego i naukowego poziomu  rozwoju członków stowarzyszenia jak i osób tego oczekujących, ułatwianie im badań naukowych, szkoleń, dokształcania zawodowego, dostosowania kierunków jak i form szkoleń do aktualnych potrzeb;
 9. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie stosowania terapii komplementarnych;
 10. działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 11. prowadzenie szkół, placówek i uczelni wyższych oraz wspieranie organizacyjne i finansowe osób prawnych i fizycznych chcących utworzyć placówkę, szkołę lub uczelnię wyższą;
 12. organizowanie i współorganizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, akademii oraz studium w zakresie medycyny komplementarnej oraz innych naturalnych metod leczenia i profilaktyki zdrowia;
 13. wydawanie książek, materiałów szkoleniowych i informacyjno-reklamowych, w tym działalność wydawnicza w zakresie medycyny komplementarnej i profilaktyki zdrowia oraz wspieranie rzeczowe lub finansowe osób prawnych i fizycznych, które zwrócą się o taką pomoc;
 14. udział w zjazdach, sympozjach, seminariach, warsztatach, szkoleniach w kraju i zagranicą dotyczących medycyny komplementarnej i profilaktyki zdrowia;
 15. wspieranie i występowanie w obronie  członków stowarzyszenia wobec czynników zagrażających wynikających z prowadzenia działalności związanej z medycyną komplementarną i profilaktyką zdrowia;
 16. organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu medycyny alopatycznej, farmacji i medycyny komplementarnej;
 17. wspieranie polityki rządowej, samorządowej i instytucji pozarządowych, innych osób prawnych i fizycznych w zakresie działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz walki z nałogami;
 18. wspieranie finansowe i rzeczowe oraz współpraca z niezrzeszonymi w stowarzyszeniu specjalistami z zakresu medycyny alopatycznej,  farmacji, żywienia, psychologii, psychoterapeutami, specjalistami z zakresu medycyny komplementarnej oraz polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, instytutami, uczelniami, szkołami, placówkami, niezależnymi naukowcami oraz kościołami, związkami wyznaniowymi, parafiami, zborami, klasztorami, zakonami i ośrodkami wspierającymi działania związane z holistycznym podejściem do zdrowia, ochroną zdrowia i życia ludzkiego;
 19. współpracę z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji bezpiecznej i ekologicznej żywności o walorach prozdrowotnych;
 20. udzielanie rekomendacji dla produktów oraz działalności związanych z medycyną komplementarną, które zapewniają wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka, w szczególności poprzez ich opiniowanie i nadawanie im znaków jakości;
 21. finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych;
 22. niesienie pomocy w tym również finansowej i rzeczowej, dla osób cierpiących na choroby cywilizacyjne i uzależnionych od nałogów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby o niskim statusie ekonomicznym oraz niepełnosprawne i w podeszłym wieku, miedzy innymi poprzez organizowanie na ich rzecz akcji charytatywnych, warsztatów psychoterapeutycznych, pomocy w nawiązywaniu kontaktów ze specjalistami z zakresu medycyny komplementarnej;
 23. wszechstronna pomoc osobom fizycznym w walce ze stresem, depresją i ułomnościami w celu osiągnięcia holistycznej równowagi;
 24. organizowanie obozów, wyjazdów i pobytów w specjalnych placówkach profilaktyki zdrowotnej oraz innych ośrodkach;
 25. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
 26. prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz niepublicznych placówek systemu oświaty;
 27. wysyłanie delegatów jako osoby reprezentujące stowarzyszenie w celach poznawczych metod medycyny komplementarnej;
 28. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kobiet, dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku i rekreacji;
 29. działalność charytatywna i humanitarna;
 30. obejmowanie patronatem osób fizycznych i prawnych oraz programów nauczania z zakresu medycyny komplementarnej;
 31. akredytowanie programów nauczania z zakresu medycyny komplementarnej;
 32. działalność, o której mowa w par. 5.

§5

Komisja do spraw wizerunku i jakości

utajniono w części..

 1. Realizowanie zasady, że terapiami z zakresu medycyny komplementarnej zajmują się:

1) osoby posiadające wykształcenie medyczne, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności;

2) osoby posiadające wykształcenie średnie, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności posiadające w swoim
    programie nauczania podstawy medycyny. 

    Rozdział III

    Członkowie stowarzyszenia

§6

Rodzaje członków stowarzyszenia

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków:
  1. zwyczajnych;
  2. wspierających;
  3. honorowych.
 2. Każdy członek stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być:
  1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiana praw publicznych, która złoży na piśmie deklarację członkowską;
  2. cudzoziemiec, który nie musi posiadać miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Członkom zwyczajnym, którzy zgłosili swój akces przed zarejestrowaniem stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym przysługuje tytuł członka założyciela.
 5. Członkiem wspierającym stowarzyszenia mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowani merytoryczną działalnością stowarzyszenia i akceptujący jego cele, które zadeklarują pomoc i zostaną przyjęte przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach stowarzyszenia, zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie działań.
 7. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca członkiem wspierającym działa przez swego przedstawiciela.
 8. Członek wspierający opłaca składkę członkowską ustaloną przez zarząd stowarzyszenia.
 9. Członkiem honorowym stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, jak i prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o szczególnych zasługach dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia, nie będące zwyczajnym lub wspierającym członkiem stowarzyszenia.

10. Godność członka honorowego nadaje walne zgromadzenie członków na wniosek

      zarządu stowarzyszenia.

          11. Członek honorowy posiada takie same prawa jak członek wspierający.

          12. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§7

Nabycie i utrata członkostwa

 1. O nabyciu członkostwa stowarzyszenia, jak i o utracie członkostwa, które skutkuje skreśleniem z ewidencji członków, decyduje zarząd stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa następuje  wskutek:
  1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie zarządowi stowarzyszenia;
  2. wykluczenia ze stowarzyszenia;
  3. śmierci lub ubezwłasnowolnienia oraz w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie pozbawienia praw publicznych członka będącego osobą fizyczną;
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub likwidacji jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;
  5. rozwiązania stowarzyszenia.
 3. Utrata członkostwa poprzez wykluczenie ze stowarzyszenia, następuje w przypadku:
  1. działalności sprzecznej z niniejszym statutem bądź uchwałami stowarzyszenia;
  2. stwierdzenia, że członek trwale zaprzestał działalności związanej z celami statutowymi stowarzyszenia;
  3. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy składkowe, chyba że zarząd stowarzyszenia uzna zwłokę za usprawiedliwioną;
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne.
 4. Członek, który utracił członkostwo wskutek wykluczenia ma prawo odwołać się do walnego zgromadzenia członków, w terminie miesiąca od daty doręczenia mu decyzji zarządu stowarzyszenia o wykluczeniu go, za pośrednictwem zarządu stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia jest obowiązany do uwzględnienia przedmiotowej sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia członków. Decyzja walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
 5. Ustanie członkostwa wspierającego następuje z przyczyn, o których mowa w §7 ust. 2 i 3 oraz w razie utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.
 6. Ustanie członkostwa honorowego następuje z przyczyn, o których mowa w §7 ust.2 i 3.

§8

Prawa i obowiązki członków

1. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków z prawem głosu;
 2. wybierać i być wybieranym do władz i organów stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym statucie;
 3. kierować postulaty i wnioski do władz stowarzyszenia;
 4. otrzymywać i nosić odznaki stowarzyszenia;
 5. korzystać z wydawnictw, jak i organizowanych przez stowarzyszenie szkoleń, seminariów, wykładów i imprez na zasadach określonych przez zarząd stowarzyszenia po obniżonych cenach;
 6. uzyskać rekomendację stowarzyszenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, zawodową, szkoleniową lub naukową, która jest zgodna z celami stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego, z
    wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w
    walnym zgromadzeniu członków z głosem doradczym.

3. Członek stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia;
 2. czynnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia;
 3. stosować się do kodeksu etycznego stowarzyszenia, w przypadku jego uchwalenia;
 4. strzec jedności i dobrego imienia stowarzyszenia;
 5. sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze stowarzyszenia oraz wynikających z pełnionych funkcji w stowarzyszeniu;
 6. regularnego opłacania składek oraz uiszczania innych zobowiązań finansowych na rzecz stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§9

Władze stowarzyszenia

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  1. walne zgromadzenie członków;
  2. zarząd;
  3. komisja rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 5 lat.
 3. Walne zgromadzenie członków oraz zebrania zarządu i komisji rewizyjnej mogą odbywać się w siedzibie stowarzyszenia oraz w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Miejsce ustala zarząd stowarzyszenia.
 4. Władze stowarzyszenia wypowiadają się i podejmują decyzje w formie uchwał. Władze stowarzyszenia mogą także w ramach współpracy i komunikowania się ze sobą składać wnioski i pisma.
 5. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani przez stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. Stroną w umowach pomiędzy członkami zarządu a stowarzyszeniem jest komisja rewizyjna lub osoba wybrana przez walne zgromadzenie członków.

§10

Tryb wyboru władz stowarzyszenia i wyborów uzupełniających

1. Walnemu zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący wybierany na początku obrad walnego zgromadzenia członków spośród osób
    uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu członków.

2. Walne zgromadzenie członków wybiera spośród przybyłych na zgromadzenie:

 1. przewodniczącego zgromadzenia oraz sekretarza;
 2. członków zarządu stowarzyszenia od 3 – 5 osób;
 3. członków komisji rewizyjnej od 2 – 3 osób;

- jeden członek stowarzyszenia nie może łączyć funkcji członka zarządu i członka komisji rewizyjnej.

3. W przypadku zmniejszenia się składu zarządu lub komisji rewizyjnej w czasie trwania
     kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
     w formie uchwały pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie
     tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§11

Walne zgromadzenie członków i jego kompetencje

1Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

2. Walne zgromadzenie członków zwołuje zarząd:

1) z własnej inicjatywy, co najmniej raz w roku w pierwszym półroczu roku
     kalendarzowego;

2) na wniosek komisji rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia.

3. Wniosek, o którym mowa w §11, ust. 2 pkt. 2) i pkt. 3)  powinien być złożony na
     piśmie wraz z uzasadnieniem. Prezes zarządu zwołuje walne zgromadzenie
     członków, w terminie 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

4. O terminie, miejscu oraz porządku obrad walnego zgromadzenia członków zarząd
     powiadamia członków w formie pisemnej lub elektronicznej na minimum 14 dni
     wcześniej.

5. Uchwały i wnioski walnego zgromadzenia członków zapadają w głosowaniu jawnym,
    zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków
     uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §11 ust. 8. W przypadku równego
     rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego walnego
     zgromadzenia członków.

 1. Walne zgromadzenie członków podejmuje uchwały w ramach swych kompetencji i sprawach objętych porządkiem obrad. Z walnego zgromadzenia członków sporządza się protokół.
 2. Uchwały i przebieg walnego zgromadzenia członków protokołowane są przez sekretarza, wybieranego na początku zgromadzenia.
 3. W przypadku, gdy na walnym zgromadzeniu członków nie ma wymaganego kworum, zarząd zwołuje walne zgromadzenie członków w drugim terminie. Termin drugiego walnego zgromadzenia ustala prezes zarządu i ogłasza zebranym. Uchwały walnego zgromadzenia członków zwołanego w terminie drugim zapadają zwykłą większością przybyłych na zgromadzenie członków.
 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

10. W walnym zgromadzeniu członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni przez zarząd stowarzyszenia goście.

          11. Do kompetencji walnego zgromadzenia członków należy:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia;
 2. wybór członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej;
 4. podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu;
 5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek komisji rewizyjnej zarządowi stowarzyszenia albo poszczególnym jego członkom;
 6. nadawanie i pozbawianie na wniosek zarządu, godności członka honorowego;
 7. wybór spośród walnego zgromadzenia członków osoby reprezentującej stowarzyszenie w umowach między stowarzyszeniem, a członkami zarządu;
 8. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
 9. rozpatrywanie odwołania członków w przypadku wykluczenia lub skreślenia ich przez zarząd z listy członków stowarzyszenia;
 10. uchwalanie zmian statutu;
 11. podejmowanie uchwały o likwidacji stowarzyszenia i zagospodarowania jego mienia po likwidacji.

§12

Zarząd stowarzyszenia i jego kompetencje

1. Zarząd stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia w okresie, gdy nie obraduje walne zgromadzenie członków stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, członków stowarzyszenia wybranych przez walne zgromadzanie członków.

3. Na pierwszym zebraniu zarząd wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów, prezydium w którego skład wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek zarządu. W przypadku mniejszej liczby osób niż 5, w skład zarządu wchodzą: prezes, sekretarz i opcjonalnie skarbnik lub członkowie zarządu.

4. Zarząd obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok i zajmuje stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. Zebrania zarządu są protokołowane.

5. Uchwały i wnioski zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa zarządu.

6. W trakcie kadencji członkowie zarządu mogą dokonywać zmian na stanowisku  prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika – na wniosek 3 członków zarządu.

7.  Członkowie zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

8. Dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia zarząd może tworzyć, na obszarze działania stowarzyszenia, biura stowarzyszenia określając ich organizację i zakres czynności oraz zatrudniać pracowników.

9. Prezes zarządu przewodniczy pracą zarządu, kieruje zarządem i organizuje jego pracę.

         10. W zebraniu zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie komisji rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez zarząd.

         11.Do składania i podpisywania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w    imieniu stowarzyszenia, również w sprawach majątkowych,
             wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu z jednym członkiem zarządu lub osobami wyznaczonymi przez zarząd, w liczbie co najmniej
             dwóch. W przypadkach szczególnych prezes stowarzyszenia może zostać upoważniony przez zarząd do podjęcia zobowiązania lub
             oświadczenia woli w zakresie określonym uchwałą zarządu.

12. Do kompetencji zarządu stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;
 2. organizowanie i kierowanie działalnością statutową stowarzyszenia;
 3. realizowanie uchwał walnego zgromadzenia członków;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania środków trwałych;
 5. uchwalanie okresowych planów działalności stowarzyszenia;
 6. zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego stowarzyszenia;
 7. powoływanie i likwidowanie oddziałów terenowych i decydowanie o majątku likwidowanego oddziału;
 8. organizowanie i realizowanie działalności statutowej stowarzyszenia;
 9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 10. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz tworzenia federacji;
 11. prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej bądź działalności gospodarczej, zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia;
 12. redagowanie własnego czasopisma i materiałów informacyjnych;
 13. zwoływanie walnych zgromadzeń członków i ustalanie porządku obrad, zgłaszanie wniosków na walne zgromadzenie członków;
 14. wnioskowanie do walnego zgromadzenia członków o nadanie członkostwa honorowego;
 15. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, prowadzenie ewidencji członków;
 16. powoływanie i rozwiązywanie zespołów i komisji, w tym do spraw jakości i wizerunku, do rozwiązywania określonych zagadnień;
 17. udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych osób przez zarząd;
 18. akredytowanie programów nauczania oraz uznawanie dyplomów, certyfikatów i licencji innych organizacji, akademii, szkół i placówek;
 19. zatrudnianie pracowników, wyznaczanie doradców i określanie obowiązków oraz ich wysokości wynagrodzenia;
 20. wybór delegatów do reprezentowania stowarzyszenia w celach poznawczych metod medycyny komplementarnej;
 21. prowadzenie spraw, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia.
 22.  za działalność stowarzyszenia odpowiada zarząd stowarzyszenia.

§13

Komisja rewizyjna i jej kompetencje

1. Komisja rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, spośród których wybierany jest przewodniczący jego zastępca i opcjonalnie sekretarz. W przypadku dwóch osób komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

3.  Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

2) pełniące funkcje członków zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

3) wchodzące w skład komisji powołanych przez zarząd lub walne zgromadzenie  członków.

4. Zebrania komisji rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez przewodniczącego komisji i są protokołowane.

5. Uchwały i wnioski komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia się głosów, decyduje głos przewodniczącego.

6. Komisja rewizyjna przekłada walnemu zgromadzeniu członków sprawozdanie ze swojej działalności.

7. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia oraz prowadzenie kontroli bieżących wybranych zagadnień działalności statutowej stowarzyszenia, w tym celu komisja ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia;

2)  zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi;

3)  występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;

4)  kierowanie wniosku do zarządu o zwołanie walnego zgromadzenia członków;

5) reprezentowanie stowarzyszenia w umowach między stowarzyszeniem, a  członkami zarządu.

Rozdział V

Oddziały terenowe i ich organizacja

§14

Władze oddziałów terenowych stowarzyszenia

Władzami oddziałów terenowych stowarzyszenia są:

1) walne zgromadzenie członków oddziału;

2) zarząd oddziału;

3) komisja rewizyjna oddziału.

§15

Walne zgromadzenie członków oddziału i jego kompetencje

 1. Walne zgromadzenie oddziału może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie oddziału jest zwoływane na wniosek:
  1. zarządu wyższego szczebla;
  2. uchwały zarządu oddziału;
  3. komisji rewizyjnej oddziału;
  4. 1/2 ogólnej liczby członków oddziału.
 3. O terminie nadzwyczajnego zgromadzenia oddziału, zarząd oddziału zawiadamia wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia.
 4. W szczególności nadzwyczajne walne zgromadzenie oddziału może wybrać w czasie trwania kadencji, nowy zarząd oddziału i nową komisję rewizyjną oddziału lub dokonać zmian w ich składzie.
 5. Walne zgromadzenie członków oddziału zwoływane w trybie zwyczajnym przez zarząd oddziału przynajmniej raz w roku. O terminie walnego zgromadzenia członków oddziału zarząd oddziału zawiadamia wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia.
 6. Do udziału w walnym zgromadzeniu członków oddziału uprawnieni są wszyscy członkowie oddziału.
 7. Do kompetencji walnego zgromadzenie oddziału należy:
  1. uchwalanie planu działania i planu finansowego oddziału,
  2. rozpatrywanie sprawozdań zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału;
  3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd oddziału, komisję rewizyjną oddziału i członków oddziału;
  4. podejmowanie uchwały dotyczącej udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału;
  5. wybór zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału.

§16

Zarząd oddziału i jego kompetencje

 1. Zarząd oddziału składa się z 3 do 5 członków.
 2. Zarząd oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz według możliwości dwóch członków zarządu.
 3. Kadencja zarządu oddziału trwa pięć lat.
 4. Do zakresu odpowiedzialności zarządu oddziału należy:
  1. kierowanie działalnością oddziału;
  2. realizowanie uchwał walnego zgromadzenia oddziału i nadrzędnych władz stowarzyszenia;
  3. opracowanie planu działania i planu finansowego oddziału oraz sprawozdań z ich wykonania;
  4. gromadzenie środków finansowych na działalność oddziału, zbieranie składek członkowskich oraz zarządzanie majątkiem oddziału do wysokości osiągniętych dochodów;
  5. reprezentowanie oddziału;
  6. podejmowanie zobowiązań finansowych i rozliczanie ich.
 5. Za działalność oddziału odpowiada zarząd oddziału.

§17

Komisja rewizyjna oddziału i jej kompetencje

 1. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontroli oddziału i składa się z 2 do 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja rewizyjna oddziału kontroluje całokształt działań oddziału, składa sprawozdanie na walnym zgromadzeniu oddziału, zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.
 3. Postanowienia par. 13 w zakresie wymagań, jakie musza spełnić członkowie komisji, organizacji pracy komisji oraz jej kompetencji stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§18

Źródła majątku

Źródła majątku stowarzyszenia stanowią:

 1. wpisowe i składki członkowskie;
 2. dochody z działalności statutowej;
 3. dochody z majątku stowarzyszenia;
 4. darowizny finansowe i rzeczowe, spadki i zapisy;
 5. ofiarność publiczna i akcje charytatywne;
 6. dotacje i subwencje;
 7. wpływy z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu stowarzyszenia;
 8. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym stowarzyszenia;
 9. środki pozyskiwane z działalności statutowej odpłatnej;
 10. dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§19

Przeznaczenie majątku stowarzyszenia

 1. Majątek stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
 2. W szczególności majątek stowarzyszenia służy do finansowania:
  1. kosztów związanych z siedzibą stowarzyszenia i jego bieżącą obsługą;
  2. kosztów reprezentacji, w tym także  wydatków związanych z przedstawicielstwem prowadzonego stowarzyszenia, bez względu na ich wystawność lub miejsce świadczenia, t.j. wydatków na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami oraz ponoszenie kosztów reprezentowania stowarzyszenia w relacjach z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi oraz osobami trzecimi, kosztów upominków, odznaczeń, nagród wręczanych w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany prezentów, podróży oraz pobytu delegatów,  gości  w kraju i za granicą, korespondencji okazjonalnej;
  3. budowy szkół, sanatoriów, ośrodków lub innych placówek z zakresu medycyny komplementarnej;
  4. kosztów związanych z realizacją pozostałych celów statutowych.

§20

Zarządzanie majątkiem, działalność gospodarcza

 1. Majątkiem stowarzyszenia zarządza zarząd, który określa:
  1. formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie;
  2. składniki majątkowe stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Działalność gospodarczą w imieniu stowarzyszenia może podejmować zarząd stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu stowarzyszenia zarząd może upoważnić inne osoby fizyczne lub prawne.
 3. Członkowie walnego zgromadzenia oddziałów prowadzący działalność gospodarczą w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są do występowania w imieniu stowarzyszenia,  bez konieczności  uzyskiwania  upoważnienia zarządu. Wymienione

osoby reprezentują zarząd stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi, sądami i jednostkami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi oraz mogą ustanowić pełnomocników działających w ich imieniu.

 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą stowarzyszenia składają zarządowi roczne sprawozdanie z tej działalności oraz informację o trudnościach w jej prowadzeniu. Osoby te zobowiązane są także, na wezwanie prezesa zarządu lub komisji rewizyjnej, przedłożyć sprawozdanie niezwłocznie lub złożyć stosowne wyjaśnienia.
 2. Zarząd stowarzyszenia może zawiesić nadane przez siebie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, odwołać z funkcji osoby prowadzące działalność gospodarczą i powołać inne.
 3. Komisja rewizyjna może dokonać kontroli działalności gospodarczej stowarzyszenia w każdej chwili. Wnioski z kontroli komisja przedkłada zarządowi.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§21

Dokumentacja stowarzyszenia

 1. Dokumentację stowarzyszenia tworzą:
  1. protokoły ze zgromadzeń i uchwały walnego zgromadzenia członków;
  2. protokoły z zebrań i uchwały zarządu stowarzyszenia;
  3. protokoły kontroli prowadzonych przez komisje rewizyjne;

- uregulowania powyższe mają zastosowanie także do oddziałów.

 1. Dokumentacja w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej prowadzona jest na ogólnych zasadach.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz logo.

§22

Akredytacja programów nauczania, uznawanie dyplomów, certyfikatów i licencji

Stowarzyszenie może akredytować programy nauczania oraz podjąć uchwałę o wzajemnej uznawalności dyplomów, certyfikatów i licencji wydawanych przez organizacje o podobnym zakresie działalności.

§23

Korespondencja z członkami stowarzyszenia

 1. Do korespondencji z członkami stowarzyszenia używany jest adres podany w deklaracji członkowskiej. Pismo wysłane listem poleconym, na wskazany adres, uważane jest za doręczone.
 2. Równoprawnym środkiem do dostarczania korespondencji jest poczta elektroniczna. Pismo wysłane na adres e-mail, podany w deklaracji członkowskiej, uważa się za doręczone.

§24

Zasady dokonywania zmian statutu

 1. Zmianę statutu uchwala walne zgromadzenie członków stowarzyszenia zwykłą większością głosów na wniosek osób uprawnionych.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić:
  1. zarząd stowarzyszenia;
  2. członkowie walnego zgromadzenia – wniosek musi podpisać minimum 1/2 członków stowarzyszenia obecnych na walnym zgromadzeniu.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać proponowaną treść zmiany wraz z uzasadnieniem.
 4. Statut oraz zmiany do statutu, w imieniu walnego zgromadzenia członków, podpisuje prezes stowarzyszenia.

§25

Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie się stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów członków obecnych na walnym zgromadzeniu.
 2. Walne zgromadzenie członków podejmuje uchwalę określającą sposób likwidacji stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

§26

Wejście w życie statutu

Statut stowarzyszenia przyjęto uchwałą walnego zgromadzenia członków

stowarzyszenia z dnia …………………….

 

Prezes stowarzyszenia

Andrzej Podasin.

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy