Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Statut

Strona główna » FUNDACJA » Statut

wielkość tekstu: A | A | A

 

STATUT

 
Fundacja Międzynarodowe Centrum Medycyny Komplementarnej i Edukacji

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

Fundacja Międzynarodowe Centrum Medycyny Komplementarnej i Edukacji w skrócie MCMKiE zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Podlasin, Irenę Podlasin, Justynę Podlasin–Rostocką, Wojciecha Rostockiego i Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Romana Kucharskiego w Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach w dniu 21.09.2018r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§2

 

1.   Fundacja ma osobowość prawną.

2.   Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza.

3.   Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4.   Nadzór nad działalnością fundacji obejmuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

§3

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
         niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
         poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

§4

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

 

Celem Fundacji są:

1) popularyzacja wizji człowieka rozumianej jako holistyczna jedność duszy i ciała,

2) popularyzacja medycyny komplementarnej,

3) promocja profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego, w tym zdrowego żywienia,

4) prowadzenie działalności charytatywnej wobec osób potrzebujących,

5) dbanie o wysoką jakość kształcenia i usług w zakresie medycyny komplementarnej,

6) kształtowanie pozytywnego wizerunku medycyny komplementarnej w opinii publicznej,

7) działania na rzecz regulacji prawnych w zawodach związanych z medycyną
     komplementarną,

8) prowadzenie/budowa szkół, ośrodków, placówek, szpitali i innych podobnych placówek.

9) działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) promowanie i wspieranie nowych kierunków rozwoju medycyny komplementarnej.

 

Fundacja jest platformą wymiany idei, doświadczenia, kontaktów i wzajemnej  inspiracji dla środowiska medycyny komplementarnej.

§6

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. profilaktykę zdrowia publicznego w tym ochronę i wspieranie metod medycyny komplementarnej rozumianej także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym; terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia;

2 propagowanie i upowszechnianie medycyny komplementarnej oraz innych metod naturalnych mających na celu utrzymanie holistycznego poziomu zdrowia człowieka;

3. działania na rzecz poprawy sposobu i stanu żywienia ludności, aktywności fizycznej, lepszego zrozumienia zasad działania medycyny komplementarnej i jej terapii poprzez nauczanie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego, racjonalnego sposobu odżywiania się i uprawiania sportów i rekreacji;

4. niesienie pomocy ludziom zmagającym się z problemami zdrowotnymi wynikającymi z różnorodnych uzależnień, w tym nikotynowych i alkoholowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

5. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej społeczeństwa w zakresie medycyny komplementarnej i profilaktyki zdrowia po przez kampanie medialne;

6. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób i instytucji zaangażowanych w działalność fundacji;

7. prowadzenie ośrodków leczniczo-terapeutycznych, w tym sanatoriów, poradni i klinik oraz wspieranie organizacyjne i finansowe osób prawnych i fizycznych chcących takie ośrodki utworzyć;

8. podnoszenie praktycznego i naukowego poziomu  rozwoju członków stowarzyszenia jak i osób tego oczekujących, ułatwianie im badań naukowych, szkoleń, dokształcania zawodowego, dostosowania kierunków jak i form szkoleń do aktualnych potrzeb;

9. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie stosowania terapii komplementarnych;

10. działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

11. prowadzenie szkół i placówek i uczelni wyższych oraz wspieranie organizacyjne i finansowe osób prawnych i fizycznych chcących utworzyć placówkę, szkołę lub uczelnię wyższą;

12. organizowanie i współorganizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, akademii oraz studium w zakresie medycyny komplementarnej oraz innych naturalnych metod leczenia i profilaktyki zdrowia;

13. wydawanie książek, materiałów szkoleniowych i informacyjno-reklamowych, w tym działalność wydawnicza w zakresie medycyny komplementarnej i profilaktyki zdrowia oraz wspieranie rzeczowe lub finansowe osób prawnych i fizycznych, które zwrócą się o taką pomoc;

14. udział w zjazdach, sympozjach, seminariach, warsztatach, szkoleniach w kraju i zagranicą dotyczących medycyny komplementarnej i profilaktyki zdrowia;

15. wspieranie i występowanie w imieniu osób  prowadzących działalności związane z medycyną komplementarną i profilaktyką zdrowia;

16. organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu medycyny alopatycznej, farmacji i medycyny komplementarnej;

17. wspieranie polityki rządowej, samorządowej i instytucji pozarządowych, innych osób prawnych i fizycznych w zakresie działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz walki z nałogami;

18. wspieranie finansowe i rzeczowe oraz współpraca z specjalistami z zakresu medycyny alopatycznej,  farmacji, żywienia, psychologii, psychoterapeutami, specjalistami z zakresu medycyny komplementarnej oraz polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, instytutami, uczelniami, szkołami, placówkami, niezależnymi naukowcami oraz kościołami, związkami wyznaniowymi, parafiami, zborami, klasztorami, zakonami i ośrodkami zajmującymi się problematyką holistycznego podejścia do zdrowia, ochrony zdrowia i życia ludzkiego;

19 współpraca z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji bezpiecznej i ekologicznej żywności o walorach prozdrowotnych;

20 udzielanie rekomendacji dla produktów oraz działalności związanych z medycyną komplementarną, które zapewniają wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka, w szczególności poprzez ich opiniowanie i nadawanie im znaków jakości;

21. finansowanie i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych;

22. niesienie pomocy w tym również finansowej i rzeczowej, dla osób cierpiących na choroby cywilizacyjne i uzależnionych od nałogów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby o niskim statusie ekonomicznym oraz niepełnosprawne i w podeszłym wieku, miedzy innymi poprzez organizowanie na ich rzecz akcji charytatywnych, warsztatów psychoterapeutycznych, pomocy w nawiązywaniu kontaktów ze specjalistami z zakresu medycyny komplementarnej;

23. wszechstronna pomoc osobom fizycznym w walce ze stresem, depresją i ułomnościami w celu osiągnięcia holistycznej równowagi;

24. organizowanie obozów, wyjazdów i pobytów w specjalnych placówkach profilaktyki zdrowotnej;

25. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

26. prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz niepublicznych placówek systemu oświaty;

27. wysyłanie delegatów jako osoby reprezentujące fundację w celach poznawczych metod medycyny komplementarnej;

28. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kobiet, dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku i rekreacji;

29. działalność charytatywną i humanitarną;

30. obejmowanie patronatem osób fizycznych i prawnych oraz programów nauczania z zakresu medycyny komplementarnej;

31. akredytowanie programów nauczania z zakresu medycyny komplementarnej.

 

§8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji realizujących cele zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 14 000 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. odsetek bankowych;

 

§11

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
         na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami
         prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
         o  przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

WŁADZE FUNDACJI

§12

 

 1. Władzami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
         organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
         w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

RADA FUNDACJI

§ 13

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.      
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator – Andrzej Podlasin.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator – Andrzej Podlasin. Następnych
         Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
         rozszerzenia  składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością głosów.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
         pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
         jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten
         sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
         lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
        Fundacji.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
         nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
         osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
         trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
         pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§14

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
         Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
         równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§15

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu;
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
         członkom Zarządu absolutorium;
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 6. nadzór nad działalnością Fundacji;
 7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną organizacją
         pozarządową , a także innych powiązań organizacyjno-prawnych,  lub o likwidacji
         Fundacji.

§16

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
         działalności Fundacji;
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 3. umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady.

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

§17

 

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednej do trzech osób powoływanych

       przez Radę  Fundacji na pięcioletnią kadencję.  Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes

       Fundacji zwany dalej Prezesem.

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
         Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez
         wszystkich członków Rady.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§18

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 2. uchwalanie regulaminów;
 3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
         Fundacji;
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
         organów;
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 7. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
         Fundacji,  połączenia z inną organizacją pozarządową , a także innych powiązań
         organizacyjno-prawnych oraz likwidacji Fundacji.
 1. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
         należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
         roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania udzielonego mu przez Zarząd.
 5. Za zgodą Prezesa Zarządu uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

STATUT

§19

 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonują żyjący lub istniejący Fundatorzy bezwzględną
     większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja
     została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

2. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu podejmowane są na zebraniu fundatorów zwykłą
     większością głosów.

3.  Statut oraz zmiany do statutu, w imieniu fundatorów podpisuje Fundator- Andrzej  Podlasin.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§20

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
         zmianie cel Fundacji.

 

§21

 

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§22

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
        w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§23

 

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

 

 

 

 

§24

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji, stowarzyszeń o zbliżonych celach.

 

 

                                                                                                                        Fundator

                                                                                                                          Andrzej Podlasin

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy