Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Statut Akademii

Strona główna » Akademia » Statut Akademii

wielkość tekstu: A | A | A

STATUT

Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej

Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

(tekst jednolity z dnia: 29.12.2015r.)

Podstawa prawna

 • Uchwała Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyn Komplementarnej nr 7/2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie powołania Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego pod nazwą Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej.
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. nr 59 z 2017 roku, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia  7 września 1991  roku  (t.j. Dz.U. z 2004r.nr256 poz.2572 z późn. zm.).

Rozdział I

 Przepisy ogólne

§1

Nazwa, typ placówki, cele i zadania

1. Placówka nosi nazwę: Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej.

2. Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej jest niepubliczną placówką

    kształcenia ustawicznego.

3. Ilekroć w statucie występuje słowo Placówka, należy przez to rozumieć  Międzynarodową

    Akademię Medycyny Komplementarnej.

4. Placówka może używać nazwy skróconej - MAMK, pieczęci oraz logo.

5. Siedziba Placówki mieści się w Dąbrowie Górniczej w siedzibie organu powołującego.

6. Osobą powołującą Placówkę jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny

    Komplementarnej w skrócie MSMK z siedzibą Dąbrowie Górniczej.

7. Placówka działalnością swoją obejmuje terytorium Polski oraz poza granicami RP zgodnie

    z prawem miejscowym.

§2

Cele i zadania Placówki

 1. Celem Placówki jest umożliwienie osobom dorosłym:
  1. uzyskania i  poszerzenia wiedzy  z różnych dziedzin,
  2. rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień,
  3. organizowanie kursów umiejętności zawodowych,
  4. organizowanie kursów kompetencji ogólnych,
  5. organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w oparciu o przepisy prawa oświatowego,
  6. organizowanie innych kursów niż w pkt. 3,4,5 umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji  zawodowych,
  7. organizowania kursów na potrzeby rynku pracy.

2. Placówka organizuje kursy z zakresy medycyny komplementarnej:

 1. Naturoterapii,
 2. Homeopatii,
 3. Ziołolecznictwa,
 4. Irydologii,
 5. Medyczne,
 6. Medycyny naturalnej,
 7. Promocji zdrowego trybu życia,
 8. Zdrowego żywienia (dietetyki),
 9. Mikroskopowego badania żywej kropli krwi,
 10. Psychosomatyki,
 11. Fizjoterapii (w tym terapii manualnych),
 12. Akupresury,
 13. Akupunktury,
 14. Elektropunktury,
 15. Kinezjologii,
 16. Towaroznawstwa,
 17. Medycyny chińskiej,
 18. Informodiagnostyki – terapii (medycyny informacyjnej),
 19. Kursy inne na potrzeby rynku pracy,

Ponadto Placówka organizuje studium, seminaria i warsztaty związane z tematyką kursów,     w szczególności związane z naturoterapią, homeopatią, medycyną, medycyną komplementarną.

§3

1. Zadaniem Placówki jest organizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

 1. organizowanie nauczanie na kursach stacjonarnych,  zaocznych, korespondencyjnych, w indywidualnym toku nauczania, w systemie e-learning;
 2.  przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznych w ramach prowadzonych kursów, studium, szkoleń, seminariów, warsztatów;
 3. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
 4. dbanie o wysoki poziom przekazywania treści i nauczania poprzez staranny dobór kadry nauczycielskiej;
 5. szkolenie osób z wolnego naboru oraz udział w przekwalifikowaniu bezrobotnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;
 6. przekazywanie słuchaczom niezbędnej wiedzy, która umożliwi profesjonalne wykonywanie działalności wymienionych w §2.

2. W celu realizacji zadań Placówka może współpracować z placówkami kształcenia  ustawicznego lub innymi szkołami, organizacjami, uczelniami, osobami fizycznymi lub prawnymi.

Rozdział II.

Osoba prowadząca placówkę

§4
 

1.  Osobą prowadzącą Placówkę jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny

     Komplementarnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  wpisaną do KRS pod

     pozycją 0000546291, które reprezentuje Zarząd.

2.  Zadania osoby prowadzącej Placówkę:

 1. nadaje Placówce Statut;
 2. zatrudniania i zwalniania Dyrektora Placówki;
 3. planuje obszary kształcenia ustawicznego;
 4. zapewnia właściwe warunki działania Placówki;
 5. prowadzi obsługę księgową Placówki lub na jego zlecenie  biuro  rachunkowe.

Rozdział III

Organy Placówki

§5

1. Organami Placówki są :

 1. Dyrektor.
 2. Kanclerz.
 3. Rada Programowa.

§6

2. Dyrektor:

 1. jest powoływany i odwoływany  przez  Zarząd  MSMK;
 2. Dyrektor Placówki kieruje działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
 3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z przepisami prawa i niniejszego statutu funkcjonowanie Placówki;
 4. Dyrektor odpowiada za prowadzenie dokumentacji Placówki, pieczęci i druki ścisłego zarachowania;
 5. Dyrektor za zgodą osoby prowadzącej powołuje zastępców wyznaczając im zakres obowiązków oraz kompetencji i odwołuje swoich zastępców;
 6. Dyrektor zatwierdza koszty reprezentacji.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością dydaktyczną Placówki,
 2. dobór kadry dydaktycznej, pracowników i ich zatrudnianie,
 3. zatwierdzanie programów nauczania realizowanych na poszczególnych kursach,
 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i opieki nad słuchaczami,
 5. określenie warunków ukończenia danej formy kursu oraz poinformowanie o nich słuchaczy na początku kursu,
 6. zapoznanie słuchaczy z programem nauczania i harmonogramem zajęć,
 7. organizowanie  egzaminów w Placówce,
 8. podejmowanie decyzji o skreśleniu słuchacza  z listy  MAMK i pisemne powiadamianie o niej słuchacza,
 9. poinformowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia, która powinna zawierać: oznaczenie Placówki, nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawa programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie, termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wykaz słuchaczy,  zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer Pesel słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru Pesel - numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

§7

 1. Zarząd powołał inspiratora powstania Placówki z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej Andrzeja Podlasina, który pełni w MAMK funkcję Kanclerza.
 2. Kanclerz reprezentuje Placówkę na zewnątrz w porozumieniu z Dyrektorem i realizuje inne zlecone przez Dyrektora zadania związane z jej prowadzeniem.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora z różnych przyczyn, obowiązki Dyrektora przejmuje Kanclerz.

§8

 1. Rada Programowa składa się z Dyrektora , Kanclerza oraz od 1 – 3 wykładowców prowadzących w danym kursie.
 2. Do zadań Rady Programowej należy opiniowanie programów nauczania, pytań egzaminacyjnych i tematów prac zaliczeniowych lub końcowych dla poszczególnych kursów.

Rozdział IV

 Prawa i obowiązki wykładowców

  §9

 1. Wykładowcy mają prawo do:
  1. pracy w odpowiednich warunkach,
  2. otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z podpisanymi umowami,
  3. zgłaszania uwag i wniosków do dyrektora Placówki

  §10

 1. Do obowiązków wykładowców należy:
  1. redagowanie wyznaczonych modułów, opracowywanie skryptów i innych materiałów szkoleniowych;
  2. zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania;
  3. przygotowanie zestawu pytań z określonego zakresu wiedzy;
  4. regularna korekta nadsyłanych przez słuchaczy prac;
  5. udzielanie wskazówek i konsultacji słuchaczom;
  6. prowadzenie wyznaczonych seminariów, warsztatów i praktyk;
  7. pełnienie funkcji promotora podczas pisania przez słuchaczy prac zaliczeniowych, końcowych;
  8. przeprowadzanie egzaminów;
  9. uczestniczenie w organizowanych przez Placówkę szkoleniach;
  10. dbanie o dobre imię Placówki;
  11. rzetelne wypełnianie powierzonych zadań;
  12. podczas prowadzonych zajęć przestrzeganie zasad i przepisów BHP i   P.POŻ.

Rozdział V

 Prawa i obowiązki słuchaczy

§11

 1. Do praw przysługującym słuchaczom należy:
  1. zapoznanie się ze Statutem Placówki,
  2. zapoznanie się z programem nauczania i harmonogramem zajęć,
  3. sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena wiedzy i umiejętności w ustalonych przez osoby prowadzące zajęcia formach kontroli postępów w nauce,
  4. ocenianie zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Statutem,
  5. egzekwowanie pełnej realizacji oferty przedstawionej przez Placówkę,
  6. prawo do bezpłatnych materiałów szkoleniowych udostępnianych przez wykładowców,
 2. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w umowie lub regulaminem danego kursu.

§12

 1. Obowiązkiem każdego słuchacza jest:
  1. samodzielne opracowywanie zadań w ramach części korespondencyjnej szkoleń i terminowe wysyłanie prac do kontroli,
  2. uczestnictwo w seminariach, warsztatach i zajęciach praktycznych,
  3. poddawanie się egzaminom (jeśli dane szkolenie tego wymaga),
  4. samodzielne napisanie pracy zaliczeniowej lub końcowej i jej obrona (jeśli dane szkolenie tego wymaga),
  5. zachowywanie się w sposób kulturalny, honorowy, etyczny, godny słuchacza MAMK,     
  6. systematyczne opłacanie należnych Placówce opłat,
  7. dbanie o dobre  imię Placówki
 2.  

     

Rozdział VI

Organizacja Placówki

§13

1. Placówka prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty, studium, w systemie stacjonarnym,

zaocznym, korespondencyjnym, w indywidualnym toku nauczania, e-learning.

Zajęcia na kursach odbywają się w grupach  składających się z liczby osób,  określonej

odrębnie dla  każdego rodzaju formy kształcenia.

2. Jednostka lekcyjna zajęć dydaktycznych trwa 45 minut.

3. Placówka prowadzi kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, inne

kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji

zawodowych i kursy wiedzy ogólnej  w formach pozaszkolnych zgodnie z  programami

zatwierdzonymi przez Dyrektora  i zaopiniowanymi przez Radę Programową Placówki.

4. Placówka prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe według programu nauczania

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej

kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Rgzaminacyjną. 

5. Placówka prowadzi kursy dla obcokrajowców w indywidualnym toku nauczania.

6. Szczegółowe warunki ukończenia danego kursu określa Regulamin kursu.

7. W przypadku, gdy słuchacz wykazał ponadprogramową wiedzę może otrzymać dyplom z

wyróżnieniem.  

8. Po ukończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu nauki, zgodnie z

aktualnym rozporządzeniem MEN.

9. Uczestnicy kursów, seminariów, studium, warsztatów mogą otrzymać zaświadczenie,

dyplom, certyfikat  uczestnictwa.

                                                                                 

Rozdział VII

Wewnętrzne zasady oceniania w Placówce

§14

1. Oceny ustala się  w stopniach wg następującej skali:

lp.

Stopień wyrażony słownie

Stopień wyrażony  skrótem

Stopień wyrażony cyfrą

1.

Celujący

cel

6

2.

bardzo dobry

bdb

5

3.

Dobry

db

4

4.

Dostateczny

dst

3

5.

Dopuszczający

dop

2

6.

Niedostateczny

ndst

1

2. Za pozytywne oceny uznaje się stopnie wymienione w pkt.1§14  lp.1-5, a za ocenę negatywną uznaje się stopień  wymieniony w pkt.1 §14   lp.6.

3. Ocenę wiedzy i umiejętności słuchacza w zakresie danych zajęć edukacyjnych ustala

    osoba prowadząca dane zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem przyjętej skali ocen.

    Dopuszcza się   stosowanie zaliczenia bez stosowania oceniania w stopniach

    - wpis „zaliczony” – wyrażony skrótem „zal”.

    - wpis „niezaliczony” – wyrażony skrótem „nzal”.

4. Ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

    poszczególnych ocen: 

 

 

Stopień wyrażony

słownie (skrótem)

 

Ogólne kryteria ustalania stopni

 

celujący

(cel)

Zakres i jakość wiadomości:

Wiadomości, których zakres obejmuje całość wymagań programowych lub zakres szerszy; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

Rozumienie materiału naukowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji przekazywania wiadomości.

bardzo dobry   (bdb)

Zakres i jakość wiadomości:

Wyczerpujące opanowanie materiału programowego;  wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ.

Rozumienie materiału naukowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, precyzja wypowiedzi zgodna z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

dobry

(db)

Zakres i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego:

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie precyzyjny i zwięzły.

dostateczny

(dst)

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego:

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała precyzja i zwięzłość wypowiedzi.

dopuszczający (dop)

Zakres i jakość wiadomości:

Nieznajomość większej części podstawowego materiału programowego, wiadomości luźno zestawione.

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Duże trudności w stosowaniu wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

niedostateczny (ndst)

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i logicznej spójności między wiadomościami.

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco niepoprawny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim. 

 5. Osoba prowadząca dane zajęcia edukacyjne ustala formy zaliczenia i sposób oceniania

    postępów w  nauce, informując o nich Dyrektora i uczestników kursu na pierwszych

    zajęciach.

6. Kurs kończy się zaliczeniem w formie  zatwierdzonej  przez Dyrektora Placówki i podanej

    do wiadomości słuchaczom.

7. Słuchacz kończy kurs, jeżeli w wyniku przeprowadzonego zaliczenia kursu uzyskał

    ocenę wyższą od oceny niedostatecznej lub wpis „zaliczony”.

8. Słuchacz, który w  wyniku przeprowadzonego zaliczenia   otrzymał ocenę niedostateczną,

   bądź w wyznaczonym terminie nie przystąpił do zaliczenia danego kursu, może do niego

   przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Placówki  na jego

   pisemny wniosek . 

Rozdział VII

 Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Placówki. 

§15

 1. 1. Środki finansowe na działalność Placówki uzyskiwane są:

        1) z opłat za naukę pobieranych od słuchaczy,

        2) z darowizn, dotacji,

        3) z innych prawem dopuszczonych źródeł.

  2. Działalność i majątek Placówki wchodzi w skład działalności statutowej osoby powołującej

      Placówkę.

Rozdział VIII

Dokumentacja Placówki

§16

1. Placówka prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.

2. Dokumentacja prowadzonego kształcenia obejmuje:

      1) program kursów, studium, seminariów, warsztatów wraz z wymiarem godzin zajęć,

      2) dziennik zajęć,

      3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia lub egzaminu,

      4) rejestr nauczycieli/wykładowców,

      5) rejestr słuchaczy,

      6) ewidencje wydanych zaświadczeń i innych dokumentów,

3. Kształcenie na kursie odbywa się na podstawie programu nauczania dopuszczonego do

    użytku przez Dyrektora Placówki.

4. Do dziennika zajęć wpisuje się  imiona i nazwiska słuchaczy , liczbę godzin zajęć, tematy

    zajęć oraz odnotowuje się obecność słuchaczy na zajęciach.

5. Z przeprowadzonego zaliczenia lub egzaminu sporządza się protokół zawierający:

      1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zaliczenie lub egzamin

      2) termin zaliczenia lub egzaminu,

      3) listę słuchaczy przystępujących do zaliczenia lub egzaminu,

      4) ocenę z zaliczenia lub egzaminu.

6. Placówka prowadzi rejestr nauczycieli/wykładowców oraz rejestr słuchaczy, który zawiera:

      1) imię i nazwisko,

      2) adres zamieszkania,

      3) numer  Pesel,

      4) numer telefonu ,

      5) adres e-mail.

7. Placówka prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, które zawiera:

      1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer Pesel osoby, której wydano

          zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru Pesel – numer

          dokumentu potwierdzającego tożsamość,

      2) datę wydania zaświadczenia,

      3) numer zaświadczenia,

      4) datę odbioru zaświadczenia,

      5) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

Rozdział IX

 Zasady przyjmowania i usuwania słuchaczy

§17

1.  Uczestnikami kursów są osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem przyjęcia na kursy organizowane przez Placówkę jest:

       1) złożenie formularza zgłoszeniowego,

      2) uiszczenie  opłaty wpisowej i czesnego za pierwszy miesiąc nauki,

      3) w przypadku niektórych kursów wymagane jest złożenie dokumentów

          potwierdzających wymagane wykształcenie,

      4) podpisanie stosownej umowy.

3. W szczególnym przypadku Dyrektor Placówki, może zastosować dodatkowe kryteria

    przyjęcia na kurs jak rozmowa kwalifikacyjna.

4. Nabór na zajęcia odbywa się systematycznie przez cały rok kalendarzowy na dany rodzaj

    kursu w zależności od potrzeb rynku.

5. Terminy zjazdów ustalane są na początku danego kursu z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym, ale mogą ulec zmianie wskutek sytuacji wyższych           jak choroba, wypadek losowy wykładowcy lub innych nieprzewidzianych sytuacji.

6. Przyjęcia na kursy, seminaria,  studium, warsztaty, szkolenia odbywają się

    według kolejności zgłoszeń, stosownie do ilości miejsc na danym szkoleniu,

7. Rozpoczęcie danego kursu, studium, seminarium, warsztatów, szkolenia obligowane jest

    odpowiednią ilością osób zgodnie  z  Regulaminem.

8. Słuchacz może zwrócić się z prośbą do zarządu stowarzyszenia jako organu

    prowadzącego o zmniejszenie lub zniesienie opłat za kurs.  

§18

1. Słuchacz może zostać usunięty w przypadku:

 1. nie przestrzeganie obowiązków wymienionych w §12 Statutu,
 2. działanie na szkodę Placówki,
 3. podważanie autorytetu nauczycieli/wykładowców,
 4.  naruszanie ogólnie przyjętych  zasad porządku publicznego (spożywanie alkoholu w czasie zajęć lub udział w stanie wskazującym jego spożycie, stworzenie zagrożenia używania narkotyków lub środków halucynogennych),
 5. nieuiszczenie opłaty za kurs w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty i wyznaczenia ostatecznego terminu zapłaty należności nie krótszego niż dwa tygodnie,
 6. rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.
 7.  w przypadku naruszenia postanowień umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.

2.  Naruszanie postanowień Statutu zagrożone jest karami dyscyplinarnymi (upomnieniem, naganą)  łącznie ze skreśleniem z listy słuchaczy.

3. W przypadku skreślenia słuchacza nie przysługuje zwrot żadnej części opłat za daną formę kształcenia.

4. Słuchacz ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o skreśleniu do osoby prowadzącej  Placówkę w formie pisemnej za pośrednictwem Dyrektora          Placówki w terminie 14 dni od  otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§19

 1. Placówka może zostać zlikwidowana przez osobę prowadzącą Placówkę po zakończeniu cyklu kształcenia wszystkich prowadzonych kursów. O zamiarze i przyczynach likwidacji należy powiadomić słuchaczy oraz jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą ewidencję placówek odpowiedniego typu.
 2. Dokumentacja z likwidowanej Placówki zostaje przekazana przez Dyrektora osobie prowadzącej.

§20

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem określają stosowne przepisy.
 2. W razie wystąpienia sporów pomiędzy słuchaczem a placówką prowadzi się mediacje. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby placówki.

§21

 1. Zmiany Statutu może dokonać osoba prowadząca Placówkę.
 2. O zmianie statutu dyrektor placówki informuje wykładowców i słuchaczy.

 

Statut zatwierdzono Uchwałą Zarządu MSMK nr 26/2018 z dnia 26.03. 2018 r.

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy