Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Homeopata - Kurs Zawodowy

Strona główna » Oferta edukacyjna » Homeopata - Kurs Zawodowy

wielkość tekstu: A | A | A

 

 

Homeopata-kurs zawodowy

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

 

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Homeopata

 

Rozpoczęcie naboru w Dąbrowie Górniczej - Kwiecień 2024r.
Zakończenie naboru 12.09.2024r - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 14/15 Wzresień 2024r
Czas trwania nauki 1 rok - 12 zjazdów.

~85% kursu realizowana on-line

Prosimy nie dzwonić przed wcześniejszym szczegółowym zapoznaniem się z programem kursu.
 

 

MAMK została objęta Patronatem przez firmy: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, Holistic-Herbs. 

Nazwa Homeopata
Kod zawodu: 323005

Po ukończeniu kursu można wykonywać zawód homeopaty i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne. (szczgóły na końcu opisu strony).

Oferta także kierowana do absolwentów MAMK - Naturopata. Absolwenci chcących poszerzyć swoje kwalifikacje/kompetencje zapisując się na kurs mogą korzystać tylko z zajęć z zakresu homeopatii, dotyczy to także opłat - w tym wypadku zaświadczenie/dyplom po ukończeniu będzie dotyczyć tylko zajęć rzeczywistych. Opłata za pierwszy zjad wynosi 650zł. Opłata za pozostałe zjazdy 500zł. Opłata za egzamin końcowy 500zł. Opłata za drugi termin egzamnu 500zł. Zajęcia rozpoczynają się jako pierwszy zjazd we wrześniu 2022r. , a zakończenie w sierpniu 2023r. Więcej informacji - prosimy o kontakt tel. 502 150 590

Terminy zjazdów dot. Dąbrowy Górniczej są podane na końcu opisu programu i zajęcia odbywają się w Muzeum Miejskim Sztygarka ul. Legionów Plskich 69. Istnieje także możliwość prowadzenia zajęć online nie tylko w przypadkach uniemożliwienia zjazdu z przyczyn od nas niezależnych.

REKRUTACJA:   https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Program kierunku homeopata został opracowany przez Prezesa MSMK Andrzeja Podlasin przy współpracy z wykładowcami Akademii.

Zobacz nas na FB - https://www.facebook.com/akademia.homeopatii/

Opis zawodu:

Homeopata poprawia stan zdrowia człowieka (zgodnie z par.4 p1 Statutu MSMK)  stosując homeopatyczną metodę terapii. Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej, a jego celem jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, rozpoznaniu i analizie przyczyn dolegliwości oraz jej objawów dąży do poprawy stanu zdrowia pacjenta za pomocą terapii z wykorzystaniem preparatów homeopatyczch, antyhomotoksycznych oraz metod informoterapii (MPiPS). Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki dolegliwości oraz konsekwencje uboczne leczenia alopatycznego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia..Homeopata zajmuje się osobą jako całością - holistycznym  podejściem do zdrowia - rozumianym także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym; terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia. Leczeniem chorób zajmuje się medycyna alopatyczna-lekarz. 

Zadania zawodowe:

Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne ustala wspomagającą (uzupełniającą) terapię homeopatyczną.

Homeopata dobiera preparaty homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan ogólny podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta uwzględniając wyniki i diagnozę lekarską .(na podstawie Informacji MPiPS).

Link do opisu zawodu homeopata na Infodoradca+ MPiPS - https://wroclaw.praca.gov.pl/be/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca//-/InfoDoradcaPlus/litera/H?_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_code=323005&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_description=about&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=https%3A%2F%2Fwroclaw.praca.gov.pl%2Fbe%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Finfodoradca%2F%2F-%2FInfoDoradcaPlus%2Flitera%2FH&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_level=P

Absolwent:

Akademia kształci z zakresu:  Homeopatii (klinicznej, klasycznej, izopatii i informoterapii), medycyny w wybranych zagadnieniach, zarysu psychologii, zarządzania i BHP pracy homeopaty. Do ukończenia wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.3i4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Homeopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. Dla absolwentów spełniających wymogii jest możliwość zorganizowania egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata. 

Sprawy organizacyjne.

Nauka w Akademii na kierunku Homeopata obejmuje 11 zjazdów weekendowych (jeden zjazd/spotkanie w miesiącu) plus zjazd 12  połączny z egzaminem. Ilość godzin kursu obejmuje  288 godzin plus praca dydaktyczna* w wymiarze 632 godzin potwierdzona zaliczeniami. Łącznie ilość godzin kursu obejmuje 920 godz. Zajęcia będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 85% kursu realizowane jest on-line (zajęcia prowadzone na "żywo"). Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia kursu w danym terminie będzie zgromadzenie każdej kolejnej grupy 20 osób*.

Słuchacz ponosi koszt:

Absolwenci kursów Naturopta w MAMK mogą uczestniczyć w kursie Homeopata pomijając zajęcia z medycyny w tym i opłaty - szczegóły, prosimy o kontakt.
Opłata miesięczna licząc od drugiego zjazdu 450zł płatna do 07 każdego miesiąca, opłata za pierwszy zjazd 650zł, opłata egzaminacyjna końcowa 450zł. Egzamin w drugim terminie 450zł. Koszt całości kursu wynosi 6050zł. plus ewentualny koszt egzaminu poprawkowego. Pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w terminie do 12.09.2024r. (wyjątekiem jest wcześniejsze utworzenie grupy) na rachunek podany w zakładce rekrutacja.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.  Program nauki może podlegać modyfikacji na potrzeby realizacji kurs. 

W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość przepisania wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu stanowi Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 

Szkolenie praktyczne:

Praktyka jest ważną częścią edukacji w Akademii, naszym celem jest przygotowanie specjalistów, którzy są w stanie sprostać zarówno codziennej praktyce jako homeopata ale również stawiać wyzwania w rozwoju osobistym i zawodowym.  Zajęcia będą zawierać część teoretyczną i praktyczną między innymi zostaną przedstawione przypadki kliniczne  oraz na podstawie obserwacji nauczycieli/wykładowców  podejście do pacjenta. Posługiwanie się wywiadem medycznym i homeopatycznym zarówno z zakresu homeopatii klasycznej, klinicznej, medycyny, informoterapii w postawieniu właściwej oceny i dobrania odpowiedniego preparatu homeopatycznego.

 Zakres kursu obejmuje następujące funkcje:

1. kształcenie w zakresie homeopatii lekarzy, lekarzy weterynarii, farmaceutów, magistrów i licencjatów pielęgniarstwa, absolwentów zdrowia publicznego jak i fizjoterapii;

2. kształcenie w zakresie homeopatii wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą wiązać zdobyte wykształcenie z medycyną naturalną;

3. kształcenie osób, które mają średnie wykształcenie medyczne jak: pielęgniarki, technicy medyczni, technicy farmaceutyczni itp;

4. kształcenie osób, które już w jakiejś formie wykonuję zawód naturoterapeuty, homeopaty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje;

5. upowszechnienie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny komplementarnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych kursów.  

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Wykładowcy biorący udział w szkoleniu:

- Dr n. med. Taras Szagajdenko

- Dr n. med. Leszek Szywała

- Dr Ralf Jeutter - homeopata klasyczny z ponad 30 letnim doświadczeniem - wykładowca w Londyńskiej Szkole Homeopatii, Nowym Jorku i Budapeszcie.

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Mgr farm. rat. med. Marek Molski

- Mgr Jolanta Kowal

- Mgr inż. Bogdan Szaniawski

- Farm. Małgorzata Jodełko-Studniarz, homeopata - licencjate LCHE, pedagogiczne/naczyciel

- ks.prezb. Andrzej Podlasin, Homeopata-licencjate LCHE, pedagogiczne/naczyciel, Irydolog, Naturopata, Mistrz Naturopata. N.D.- Master of Naturopathic Medicine.  34 lata praktyki w zawodzie naturopaty.  http://www.podlasinandrzej.pl

Program obejmuje:

Blok 1:   340 godz. 

1. Etyka w medycynie, komunikacja z pacjentem.

2. Anatomię i fizjologię,

3. Fizjopatologię,

4. Wybrane zagadnienia medyczne.

5. Pierwsza pomoc.                                                                                       

6. Różnicowanie stanów ostrych i zagrożenia życia,

7. Interpretacja wyników analitycznych.

8. BHP. Zarządzanie.

Blok 2:   580 godz. 

1. Wprowadzenie do homeopatii.                                             

2. Mikroelementologia - sole schusslera.                                           

3. Homeopatia rezonansowa - Medycyna Informacyjna w homeopatii.                                                       

4. Homeopatia klasyczna.

5. Homeopatia kliniczna

6. Homotoksykologia                                            

Terminy zajęć dotyczą  naboru 2023 - Dabrowa Górnicza:                                                       

16 i 17 Września 2023r         Medycyna, Pierwsza pomoc. Stacjonarne

14 i 15 Październik 2023r     Medycyna  

18 i 19 Listopad 2023r          Medycyna  

02 i 03 Grudzień 2023r.         Medycyna, 

13 i 14 Styczeń 2024r           Homeopatia

17 i 18 Luty 2024r.                Homeopatia

16 i 17 Marzec 2024r            Homeopatia

13 i 14 Kwiecień 2024r         Homeopatia

18 i 19 Maj 2024r                  Homeopatia

15 i 16 Czerwca 2024r         Informoterapia

06 i 07 Lipca 2023r              Informoterapia  Stacjonarne

?? i ?? Sierpnia                   Homeopatia i Egzamin

Zaktualizowano  17.05..2024r

Rekrutacja:

http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Często  zadawane pytanie :

– czy  będę mógł/mogła  po ukończeniu szkolenia otworzyć własna praktykę/działalność w związku z sprzeczną informacją  zamieszczoną na stronie MPiPS  dot. kodu zawodu 323005?

Odpowiedź MPiPS  zawarta w piśmie z dnia 23.05.2018r skierowanym do Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej w Dąbrowie Górniczej. Poniżej wybrane fragmenty dotyczące zagadnienia.
„Zawód homeopata ww. standarcie został przypisany do 3 grupy wielkiej technicy i inny średni personel, grupy elementarnej 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii – zgodnie z usytuowaniem tego zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy”.
W odpowiedzi MPiPS jak i opinii prawnych, które zostały zlecone przez MSMK wynika jasno, że można wykonywać zawód Homeopaty po ukończeniu Kursu w naszych placówkach.
MPiPS tłumaczy, że zamieszczone wyjaśnienie dotyczące zawodu homeopata kod zawodu 323005 „nie reguluje kwestii dopuszczania do wykonywania zawodu, standaryzacji kształcenia, zdobywania  nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zawodach usytuowanych w kwalifikacji, czy kontroli  spełniania tych uprawnień w danym zawodzie na rynku pracy. Regulacja zawodu kwalifikacji zawodów i specjalności nie jest również tożsama z uregulowaniem prawnym zawodu (co często utożsamiają wnioskodawcy),  czy uruchomieniem kształcenia w zawodzie.  Kwalifikacja zawodów i specjalności jest tylko rodzajem  spisu z natury” zawodów występujących na rynku pracy wraz z przyporządkowanymi im symbolami cyfrowymi (kodami), zaś sama rejestracja zawodu w klasyfikacji oznacza tylko, że dany zawód został zidentyfikowany na rynku pracy i jest grupa osób, która go wykonuje”. …
„Rangi  prawnej nie posiadają również standardy kompetencji zawodowych opracowywane (cyklicznie,  w ramach kolejnych edycji projektowych) dla zawodów/specjalności usytuowanych w klasyfikacjach”….
„Umieszczenie zawodu/specjalności w klasyfikacji nie ma również wpływu na uruchomienie kształcenia lub szkolenia w danym zawodzie lub specjalności np. na studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych – czy wykonywaniu prac/świadczeń usług w danym obszarze zawodowym. Przy czym, co należy wyraźnie pokreślić, za programy szkoleniowe, metody i warunki kształcenia osób dorosłych odpowiadają dostawcy oferty edukacyjnej …. W przypadku zawodu homeopata – odpowiedzialność za świadczenie usługi szkoleniowej w tym zakresie spoczywa na Państwa organizacji – jako instytucji oferującej, m.in. taką ofertę edukacyjną. W przypadku osób zatrudnionych kontrola nad tym, aby osoba wykonująca zawód/świadczenie dane sługi była do niego odpowiednio przygotowana leży po stronie pracodawcy, który precyzuje szczegółowy zakres obowiązków oraz ustala zakres wymagań i odpowiedzialności na konkretnym stanowisku pracy. Natomiast w przypadku osób prowadzących własna działalność gospodarczą, obowiązek taki spoczywa na osobach prowadzących dany rodzaj działalności (art.18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  dnia 2 lipca 2014r. – tekst jednolity Dz.U.z 2017r.poz.2168)”.
„Należy jednakże raz jeszcze podkreślić, że standard kompetencji zawodowych należy traktować jako materiał informacyjny o zawodzie/specjalności, który może być przydatny m.in. dla osób stojących przed wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego – standard nie posiada mocy prawnej”.

Reasumując: można wykonywać zawód Homeopata prowadząc własną działalność gospodarczą bądź zostać zatrudnionym przez pracodawcę. W tym drugim przypadku  warunki i  kompetencje jakie powinna  posiadać  osoba ustala pracodawca. W przypadku własnej działalności gospodarczej odpowiedzialność ponosi osoba ją prowadząca. W  tym wypadku powinna ona legitymować się odpowiednimi kompetencjami lub wybrać kurs prowadzony w ramach systemu oświaty, który posiada najwyższy  standard kształcenia. Także zgodnie z postanowieniami §5 Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej – cytuję:
„5. Realizowana jest zasada, że terapiami z zakresu medycyny komplementarnej (w tym homeopatii) zajmują się:

  1. osoby posiadające wykształcenie medyczne, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności;
  2. osoby posiadające wykształcenie średnie, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności posiadające w swoim programie nauczania podstawy medycyny.”

Link do opisu zawodu MPiPS: 
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca//-/InfoDoradcaPlus/litera/H?_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_code=323005&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_description=about&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=https%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Finfodoradca%2F%2F-%2FInfoDoradcaPlus%2Flitera%2FH&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_level=P

 

13

GRU

2019

28562

razy

czytano

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy