Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Homeopata - Kurs Zawodowy

Strona główna » Oferta edukacyjna » Homeopata - Kurs Zawodowy

wielkość tekstu: A | A | A

 

 

Homeopata-kurs zawodowy

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

 

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Homeopata

 

Rozpoczęcie naboru w Dąbrowie Górniczej - Kwiecień 2023r.
Zakończenie naboru 14.09.2023r - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 16/17 Wzresień 2023r
Czas trwania nauki 1 rok - 12 zjazdów.

~85% kursu realizowana on-line

Prosimy nie dzwonić przed wcześniejszym szczegółowym zapoznaniem się z programem kursu.

 

MAMK została objęta Patronatem przez firmy: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, Holistic-Herbs. 

Nazwa Homeopata
Kod zawodu: 323005

Po ukończeniu kursu można wykonywać zawód homeopaty i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne. (szczgóły na końcu opisu strony).

Oferta także kierowana do absolwentów MAMK - Naturopata. Absolwenci chcących poszerzyć swoje kwalifikacje/kompetencje zapisując się na kurs mogą korzystać tylko z zajęć z zakresu homeopatii, dotyczy to także opłat - w tym wypadku zaświadczenie/dyplom po ukończeniu będzie dotyczyć tylko zajęć rzeczywistych. Opłata za pierwszy zjad wynosi 650zł i opłata egzaminacyjna 400zł. Opłata za drugi termin egzamnu 400zł. Opłata za pozostałe zjazdy 450zł. Zajęcia rozpoczynają się jako pierwszy zjazd we wrześniu 2022r. , a zakończenie w sierpniu 2023r. Więcej informacji - prosimy o kontakt tel. 502 150 590

Terminy zjazdów dot. Dąbrowy Górniczej są podane na końcu opisu programu i zajęcia odbywają się w Muzeum Miejskim Sztygarka ul. Legionów Plskich 69. Istnieje także możliwość prowadzenia zajęć online nie tylko w przypadkach uniemożliwienia zjazdu z przyczyn od nas niezależnych.

REKRUTACJA:   https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Program kierunku homeopata został opracowany przez Prezesa MSMK Andrzeja Podlasin przy współpracy z wykładowcami Akademii.

Zobacz nas na FB - https://www.facebook.com/akademia.homeopatii/

Opis zawodu:

Homeopata poprawia stan zdrowia człowieka (zgodnie z par.4 p1 Statutu MSMK)  stosując homeopatyczną metodę terapii. Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej, a jego celem jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, rozpoznaniu i analizie przyczyn dolegliwości oraz jej objawów dąży do poprawy stanu zdrowia pacjenta za pomocą terapii z wykorzystaniem preparatów homeopatyczch, antyhomotoksycznych oraz metod informoterapii (MPiPS). Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki dolegliwości oraz konsekwencje uboczne leczenia alopatycznego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia..Homeopata zajmuje się osobą jako całością - holistycznym  podejściem do zdrowia - rozumianym także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym; terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia. Leczeniem chorób zajmuje się medycyna alopatyczna-lekarz. 

Zadania zawodowe:

Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne ustala wspomagającą (uzupełniającą) terapię homeopatyczną.

Homeopata dobiera preparaty homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan ogólny podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta uwzględniając wyniki i diagnozę lekarską .(na podstawie Informacji MPiPS).

Link do opisu zawodu homeopata na Infodoradca+ MPiPS - https://wroclaw.praca.gov.pl/be/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca//-/InfoDoradcaPlus/litera/H?_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_code=323005&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_description=about&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=https%3A%2F%2Fwroclaw.praca.gov.pl%2Fbe%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Finfodoradca%2F%2F-%2FInfoDoradcaPlus%2Flitera%2FH&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_level=P

Absolwent:

Akademia kształci z zakresu:  Homeopatii (klinicznej, klasycznej, izopatii i informoterapii), medycyny w wybranych zagadnieniach, zarysu psychologii, zarządzania i BHP pracy homeopaty. Do ukończenia wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.3i4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Homeopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. Dla absolwentów spełniających wymogii jest możliwość zorganizowania egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata. 

Sprawy organizacyjne.

Nauka w Akademii na kierunku Homeopata obejmuje 11 zjazdów weekendowych (jeden zjazd/spotkanie w miesiącu) plus zjazd 12  połączny z egzaminem. Ilość godzin kursu obejmuje  288 godzin plus praca dydaktyczna* w wymiarze 632 godzin potwierdzona zaliczeniami. Łącznie ilość godzin kursu obejmuje 920 godz. Zajęcia będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Około 85% kursu realizowane jest on-line. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia kursu w danym terminie będzie zgromadzenie każdej kolejnej grupy 20 osób*.

Słuchacz ponosi koszt:

Absolwenci kursów Naturopta w MAMK mogą uczestniczyć w kursie Homeopata pomijając zajęcia z medycyny w tym i opłaty - szczegóły, prosimy o kontakt.
Opłata miesięczna licząc od drugiego zjazdu 450zł płatna do 07 każdego miesiąca, opłata za pierwszy zjazd 650zł, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł. Egzamin w drugim terminie 400zł. Koszt całości kursu wynosi 6000zł. plus ewentualny koszt egzaminu poprawkowego. Pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w terminie do 14.09.2023r. (wyjątekiem jest wcześniejsze utworzenie grupy) na rachunek podany w zakładce rekrutacja.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.  Program nauki może podlegać modyfikacji na potrzeby realizacji kurs. 

W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość przepisania wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu stanowi Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 

Szkolenie praktyczne:

Praktyka jest ważną częścią edukacji w Akademii, naszym celem jest przygotowanie specjalistów, którzy są w stanie sprostać zarówno codziennej praktyce jako homeopata ale również stawiać wyzwania w rozwoju osobistym i zawodowym.  Zajęcia będą zawierać część teoretyczną i praktyczną między innymi zostaną przedstawione przypadki kliniczne  oraz na podstawie obserwacji nauczycieli/wykładowców  podejście do pacjenta. Posługiwanie się wywiadem medycznym i homeopatycznym zarówno z zakresu homeopatii klasycznej, klinicznej, medycyny, informoterapii w postawieniu właściwej oceny i dobrania odpowiedniego preparatu homeopatycznego.

 Zakres kursu obejmuje następujące funkcje:

1. kształcenie w zakresie homeopatii lekarzy, lekarzy weterynarii, farmaceutów, magistrów i licencjatów pielęgniarstwa, absolwentów zdrowia publicznego jak i fizjoterapii;

2. kształcenie w zakresie homeopatii wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą wiązać zdobyte wykształcenie z medycyną naturalną;

3. kształcenie osób, które mają średnie wykształcenie medyczne jak: pielęgniarki, technicy medyczni, technicy farmaceutyczni itp;

4. kształcenie osób, które już w jakiejś formie wykonuję zawód naturoterapeuty, homeopaty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje;

5. upowszechnienie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny komplementarnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych kursów.  

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Wykładowcy biorący udział w szkoleniu:

- Dr n. med. Taras Szagajdenko

- Dr n. med. Leszek Szywała

- Dr Ralf Jeutter - homeopata klasyczny z ponad 25 letnim doświadczeniem - wykładowca w Londyńskiej Szkole Homeopatii, Nowym Jorku i Budapeszcie.

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Mgr farm. rat. med. Marek Molski

- Mgr Jolanta Kowal

- Mgr inż. Bogdan Szaniawski

- Farm. Małgorzata Jodełko-Studniarz, homeopata - licencjate LCHE, pedagogiczne/naczyciel

- ks.prezb. Andrzej Podlasin, Homeopata-licencjate LCHE, pedagogiczne/naczyciel, Irydolog, Mistrz Naturopata.
  N.D.- Master of Naturopathic Medicine.  http://www.podlasinandrzej.pl

Program obejmuje:

Blok 1:   340 godz. 

1. Etyka w medycynie, komunikacja z pacjentem.

2. Anatomię i fizjologię,

3. Fizjopatologię,

4. Wybrane zagadnienia medyczne.

5. Pierwsza pomoc.                                                                                       

6. Różnicowanie stanów ostrych i zagrożenia życia,

7. Interpretacja wyników analitycznych.

8. BHP. Zarządzanie.

Blok 2:   580 godz. 

1. Wprowadzenie do homeopatii.                                             

2. Mikroelementologia - sole schusslera.                                           

3. Homeopatia rezonansowa - Medycyna Informacyjna w homeopatii.                                                       

4. Homeopatia klasyczna.

5. Homeopatia kliniczna

6. Homotoksykologia                                            

Terminy zajęć dotyczą  naboru 2023 - Dabrowa Górnicza:                                                       

16 i 17 Września 2023r         Medycyna, Pierwsza pomoc

14 i 15 Październik 2023r     Medycyna  

18 i 19 Listopad 2023r          Medycyna  

02 i 03 Grudzień 2023r.         Medycyna, BHP, Etyka

13 i 14 Styczeń 2024r           Homeopatia

17 i 18 Luty 2024r.                Homeopatia

16 i 17 Marzec 2024r            Homeopatia

13 i 14 Kwiecień 2024r         Homeopatia

18 i 19 Maj 2024r                  Homeopatia

15 i 16 Czerwca 2024r         Informoterapia

06 i 07 Lipca 2023r              Informoterapia

?? i ?? Sierpnia                   Homeopatia i Egzamin

Zaktualizowano  17.03..2023r

Rekrutacja:

http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Często  zadawane pytanie :

– czy  będę mógł/mogła  po ukończeniu szkolenia otworzyć własna praktykę/działalność w związku z sprzeczną informacją  zamieszczoną na stronie MPiPS  dot. kodu zawodu 323005?

Odpowiedź MPiPS  zawarta w piśmie z dnia 23.05.2018r skierowanym do Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej w Dąbrowie Górniczej. Poniżej wybrane fragmenty dotyczące zagadnienia.
„Zawód homeopata ww. standarcie został przypisany do 3 grupy wielkiej technicy i inny średni personel, grupy elementarnej 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii – zgodnie z usytuowaniem tego zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy”.
W odpowiedzi MPiPS jak i opinii prawnych, które zostały zlecone przez MSMK wynika jasno, że można wykonywać zawód Homeopaty po ukończeniu Kursu w naszych placówkach.
MPiPS tłumaczy, że zamieszczone wyjaśnienie dotyczące zawodu homeopata kod zawodu 323005 „nie reguluje kwestii dopuszczania do wykonywania zawodu, standaryzacji kształcenia, zdobywania  nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zawodach usytuowanych w kwalifikacji, czy kontroli  spełniania tych uprawnień w danym zawodzie na rynku pracy. Regulacja zawodu kwalifikacji zawodów i specjalności nie jest również tożsama z uregulowaniem prawnym zawodu (co często utożsamiają wnioskodawcy),  czy uruchomieniem kształcenia w zawodzie.  Kwalifikacja zawodów i specjalności jest tylko rodzajem  spisu z natury” zawodów występujących na rynku pracy wraz z przyporządkowanymi im symbolami cyfrowymi (kodami), zaś sama rejestracja zawodu w klasyfikacji oznacza tylko, że dany zawód został zidentyfikowany na rynku pracy i jest grupa osób, która go wykonuje”. …
„Rangi  prawnej nie posiadają również standardy kompetencji zawodowych opracowywane (cyklicznie,  w ramach kolejnych edycji projektowych) dla zawodów/specjalności usytuowanych w klasyfikacjach”….
„Umieszczenie zawodu/specjalności w klasyfikacji nie ma również wpływu na uruchomienie kształcenia lub szkolenia w danym zawodzie lub specjalności np. na studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych – czy wykonywaniu prac/świadczeń usług w danym obszarze zawodowym. Przy czym, co należy wyraźnie pokreślić, za programy szkoleniowe, metody i warunki kształcenia osób dorosłych odpowiadają dostawcy oferty edukacyjnej …. W przypadku zawodu homeopata – odpowiedzialność za świadczenie usługi szkoleniowej w tym zakresie spoczywa na Państwa organizacji – jako instytucji oferującej, m.in. taką ofertę edukacyjną. W przypadku osób zatrudnionych kontrola nad tym, aby osoba wykonująca zawód/świadczenie dane sługi była do niego odpowiednio przygotowana leży po stronie pracodawcy, który precyzuje szczegółowy zakres obowiązków oraz ustala zakres wymagań i odpowiedzialności na konkretnym stanowisku pracy. Natomiast w przypadku osób prowadzących własna działalność gospodarczą, obowiązek taki spoczywa na osobach prowadzących dany rodzaj działalności (art.18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  dnia 2 lipca 2014r. – tekst jednolity Dz.U.z 2017r.poz.2168)”.
„Należy jednakże raz jeszcze podkreślić, że standard kompetencji zawodowych należy traktować jako materiał informacyjny o zawodzie/specjalności, który może być przydatny m.in. dla osób stojących przed wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego – standard nie posiada mocy prawnej”.

Reasumując: można wykonywać zawód Homeopata prowadząc własną działalność gospodarczą bądź zostać zatrudnionym przez pracodawcę. W tym drugim przypadku  warunki i  kompetencje jakie powinna  posiadać  osoba ustala pracodawca. W przypadku własnej działalności gospodarczej odpowiedzialność ponosi osoba ją prowadząca. W  tym wypadku powinna ona legitymować się odpowiednimi kompetencjami lub wybrać kurs prowadzony w ramach systemu oświaty, który posiada najwyższy  standard kształcenia. Także zgodnie z postanowieniami §5 Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej – cytuję:
„5. Realizowana jest zasada, że terapiami z zakresu medycyny komplementarnej (w tym homeopatii) zajmują się:

  1. osoby posiadające wykształcenie medyczne, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności;
  2. osoby posiadające wykształcenie średnie, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności posiadające w swoim programie nauczania podstawy medycyny.”

Link do opisu zawodu MPiPS: 
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca//-/InfoDoradcaPlus/litera/H?_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_code=323005&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_description=about&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=https%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Finfodoradca%2F%2F-%2FInfoDoradcaPlus%2Flitera%2FH&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_level=P

 

13

GRU

2019

19176

razy

czytano

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej w Warszawie
siedziba: 02 - 775 Warszawa ul.Indiry Gandhi 17B
Miejsce prowadzenia zajęć:
02 - 326 Waszawa
Centrum Szkoleniowym ADGAR Al. Jerozolimskie 181 B

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
32 673 10 33

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy