Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Zielarz - Fitoterapeuta Kurs Zawodowy

Strona główna » Oferta edukacyjna » Zielarz - Fitoterapeuta Kurs Zawodowy

wielkość tekstu: A | A | A

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
w Dabrowie Górniczej organizuje 
kurs
Zielarz-Fitoterapeuta 
z zakresem towaroznastwa

Rozpoczęcie zajęc
................

 

 

 

 

Kurs nie jest organizowany do odwołania

Kurs jest  integralną częścią kursu Naturopata - zapraszamy na kurs Naturopata od września. Szczegóły pod linkiem
https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/aktualnosci/163

MAMK została objęta Patronatem przez:  Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, NaturDay. 
Kod zawodu: 323012

Rozpoczęcie naboru: ........... 
Termin rozpoczęcia: .............
  Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej godz. 9.00.
Zakończenie naboru: ............... - decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego. 

Terminy zjazdów są podane na końcu opisu programu.  

Rekrutacja: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Kursu: 

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu kompleksowej oceny jakości surowców i przetworów zielarskich, ich otrzymywania, właściwości farmakologicznych i zastosowania oraz zagadnień dotyczących uprawy roślin leczniczych, ich wykorzystania w kosmetyce i aromaterapii, a także zasad przechowywania produktów zielarskich i rodzajów opakowań stosowanych w ich obrocie. Jako zielarz-fitoterapeuta pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Proponowany kurs kierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy,  umiejętności i kwalifikacji w zakresie towaroznawstwa, zielarstwa-fitoterapii, umożliwiających zatrudnienie m.in. w zakładach przetwórstwa zielarskiego, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, a także prowadzenie uprawy roślin leczniczych.

Absolwent: 

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Zielarza-fitoterapeuty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym.

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie w tym niepełne (ukończona szkoła średnia bez matury). Istnieje możliwość przystąpienia do kursu osób będących w trakcie zdobywania wykształcenia średniego, pod warunkiem, że do momentu zakończenia kursu oraz wydawania  dyplomu będą mogły się okazać wymaganymi dokumentami rejestracyjnymi. Do uczestnictwa w kursie mogą przystąpić osoby posiadające ograniczony stopień upośledzenia ruchowego, nie przeszkadzający w obsłudze klienta. Kurs nie nakłada ograniczeń wiekowych dla osób w nim uczestniczących.

Dla osób posiadających wykształcenie medycznych, kosmetolodzy, kosmetyczki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką

Zadania zawodowe:

Pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących.

Dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności.

Nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego).

Określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych.

Doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów.

Stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej).

Współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami.

Współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Kwalifikacje zdobyte w  zakresie towaroznawstwa:

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują uprawnienia do:

- Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno - zielarskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Pracy w sklepie medyczno - zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

Dodatkowe zadania zawodowe:

Określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.
Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych.

Kurs:

Akademia kształci słuchaczy do pracy w zawodzie zielarz-fitoterapeuta w oparciu o różnorodne, naturalne i sprawdzone metody terapeutyczne. Do ukończenia kursu wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego. Skutkuje to uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu: Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnych, w tym absolwentów kierunków medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarach medycyny naturalnej - komplementarnej.

Szkolenie w Akademii obejmuje różnorodne, naturalne metody terapii ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. Wykładowcy reprezentują różne środowiska - prezentują zarówno akademickie , jak i komplementarne spojrzenie na pojęcia zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i zagadnień omawianych w ramach szkolenia, absolwent ma możliwość poznania podobieństw i różnic pomiędzy założeniami, jak i praktycznymi aspektami medycyny alopatycznej i naturalnej oraz zdobycia umiejętności łączenia ich w postaci terapii holistycznej.

Zakres przedmiotów:

Farmakologia , Grzyby lecznicze i aromaterapia. Podstawy farmakotoksykologii. Podstawy receptury zielarskiej, aptecznej i kosmetycznej Farmakognozja i fitochemia. Podstawy fitoterapii wybranych schorzeń. Podstawy botaniki farmaceutycznej, w tym zajęcia terenowe.  Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia w tym toksykologia i bezpieczeństwo żywność. Marketing zielarsko farmaceutyczny, czyli jak prowadzić sklep zielarski. Materiałoznawstwo zielarskie i medyczne. Warsztaty. BHP.

Sprawy organizacyjne:

Edukacja obejmuje 6 zjazdów weekendowe (sobota, niedziela) - 136 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna w wymiarze 200 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 336 godz. Zajęcia będą odbywać się między innymi w  Sali Wykładowej Muzeum  "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy min 15 osób*.

Opłata za pierwszy zjazd 650zł. Opłata miesięczna 450zł płatana do 10 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 300zł. Koszt całościowy kursu 3.200zł.  Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50zł ulgi -Członkowstwo: https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/czlonkowstwo.

Wydanie duplikatu dokumentów koszt 50zł.

Zgłoszenie uczestnictwa i opłata za pierwszy zjazd stanowią rezerwację miejsca na szkolenie. Opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy MAMK.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego stanowią rezerwację miejsca na szkolenie. Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy MAMK.  Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. W przypadku legitymowania się zrealizowanym w części tematycznej programem nauczania istnieje możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

Przed przesłaniem zgłoszenia i pierwszej wpłaty prosimy o kontakt pod nr tel. 502 150 590.

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

*wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii. 
* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

Wykładowcy:

Prof. zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk.

Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

Mgr farm. Joanna Kaczmarczyk

Rat. med. Mgr farm. Marek Molski

Mgr. inż. Magdalena Patas

Terminy zjazdów:

16 - 17  Maj 2020r

13 - 14 Czerwca 2020r.

04 - 05 Lipiec 2020r

19 i 20 Wrzesień 2020r

17 i 18 Pażdzienik 2020r

14 i 15 Listopad 2020r  

13

GRU

2019

12175

razy

czytano

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 3

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy