Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Naturopata - kurs zawodowy

Strona główna » Oferta edukacyjna » Naturopata - kurs zawodowy

wielkość tekstu: A | A | A

Naturopata

Kurs zawodowy

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Dąbrowie Górniczej

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Naturopata kod zawodu 
323009

 

 

 

 

w tym możliwość:

Homeopata kod zawodu: 323005
Auriculoterapia kod zawodu: 323001
Zielarz-fitoterapeuta z elementami towaroznawstwa kod zawodu: 323012
Informoterapeuta kod zawodu: 323090
Dietetyki-żywienia kod zawodu: 322001
Irydolog kod zawodu: 323090

 

 

Rozpoczęcie nowego naboru w Dąbrowie Górniczej - Kwiecień 2022r.
Zakończenie naboru 21.09.2022 - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 24/25 Wrzesień 2022r
Czas trwania nauki 2 lata - 24 zjazdy.

~~ 90% kursu on-line

Prosimy nie dzwonić przed wcześniejszym szczegółowym zapoznaniem się z programem kursu.

Po ukończeniu kursu można używać tytułu Naturopata i wykonywać zawód Naturopaty stosując terapię  zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne także za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego - Naturopata, organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą (nieobowiązkowe) – wyjaśnienie na końcu opisu programu jako odpowiedź na częste zadawane pytanie.

Po ukończeniu kursu uzyskuje się uprawnień do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego

MAMK jest objęta Patronatem przez: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, NaturDay, Pharma Nord, Holistic-Herbs.

Nazwa: Naturopata 

Kod zawodu: 323009

Zajęcia odbywają się w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69 - Sztygarka.

REKRUTACJA:  https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Zobacz nas na FB - https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Naturopatii-1630608393929830/

Opis zawodu:

Naturopata dokonuje oceny terapeutycznej, wybiera i stosuje techniki przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania organizmu, jakości życia lub wspierania osób z różnymi potrzebami natury fizycznej, emocjonalnej lub duchowej. Propaguje zdrowy styl życia. (na podstawie Informacji MPiPS Infodoradca puls)..

Zadania zawodowe:

Naturopata wykorzystuje wiedzę z zakresu naturopatii , dietetyki  i suplementacji, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii  celem przywrócenia homeostazy  organizmu, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Wskazuje wartości rodzinne i społeczne jako elementy istotne dla zdrowia psychicznego.

Naturopata propaguje kontakt z naturą i aktywność fizyczną. Przed przystąpieniem do zabiegu zapoznaje się z historią dolegliwości, relacji rodzinnych oraz kondycją emocjonalno-psychiczną. Dokonuje wyboru technik przywracania zdrowia, stymuluje bioenergię organizmu, przywracając jej swobodny przepływ zarówno w zakresie ciała, emocji, jak i duchowym. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia. Określa kondycję psychofizyczną osoby korzystającej z usług.

Stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. ziołolecznictwa, diety, akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii, hydroterapii, irydologii, akupunktury, dietetyki-żywienia, informoterapii, ziołolecznicta, medycyny chińskiej i innych. Prowadzenia dokumentacji zabiegów. Przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny komplementarnej. Prowadzenie działalności profilaktycznej. Promowanie zdrowego stylu życia w mediach. Doskonalenie wiedzy i umiejętności.(na podstawie Informacj.

Kwalifikacje zdobyte w  zakresie towaroznawstwa:

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują uprawnienia do:

- Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno - zielarskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Pracy w sklepie medyczno - zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

Dodatkowe zadania zawodowe:

Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii. 

Kurs:

Akademia kształci słuchaczy do pracy w zawodzie Naturopaty w oparciu o różnorodne, naturalne i sprawdzone metody terapeutyczne. Do ukończenia kursu wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnej, w tym absolwentów kierunków medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarach medycyny naturalnej - komplementarnej.

Szkolenie w Akademii obejmuje różnorodne, naturalne metody terapii ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się również z podstawami psychologii, oceny stanu zdrowia, toksykologii oraz historii i deontologii medycyny. Wykładowcy reprezentują różne środowiska - prezentują zarówno akademickie (głównego nurtu), jak i komplementarne spojrzenie na pojęcia zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i zagadnień omawianych w ramach szkolenia, absolwent ma możliwość poznania podobieństw i różnic pomiędzy założeniami, jak i praktycznymi aspektami medycyny alopatycznej i naturalnej oraz zdobycia umiejętności łączenia ich w postaci terapii holistycznej.

Absolwent: 

Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Naturopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Sprawy organizacyjne:

Edukacja obejmuje 24 zajęcia weekendowe (jedene zajęcia miesięcznie) - 600 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna* w wymiarze 1130 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 1730 godz. Zajęcia będą odbywać się w ustalonych terminach podanych słuchaczom z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady mogą być łączone w bloki tematyczne. Około 90% kursu relaizowanie on-line. Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy 20 osób*. Istnieje także możliwość prowadzenia zajęć online nie tylko w przypadkach uniemożliwienia zjazdu z przyczyn od nas niezależnych.

Słuchacz ponosi koszt:

Opłata za pierwszy zjazd 650zł. Opłata miesięczna 450zł płatana do 07 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł. Koszt całościowy kursu 11.400zł, plus ewentualny koszt egzaminu poprawkowego.
Opłatę za pierwszy zjazd należy wpłacić w terminie do 22.09.2022r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.

Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 17 osób. 
* Opłata za pierwszy zjazd podlega zwrotowi w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii lub rezygnacji uczestnika na trzy dni przed rozpoczęciem.

Wykładowcy:

- dr n.farm. Piotr Kaczmarczyk

- dr n.med. Taras Szagadjenko

- dr n. o zdrowiu Apolonia Stefaniak

- dr Ralf Jeutter

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Lek med. Dorota Kalwajt

- Lek. med. Grażyna Duszkiewicz

- Lek. med. Daria Wojnar

- mgr farm, rat. med. Marek Molski

 

- mgr Jolanta Kowal

- mgr psych. Agnieszka Okularczyk

- mgr inż. Bogdan Szaniawski

- Farm. Małgorzata Jodełko-Studniarz – homeopata, Naturopata, pedagogiczne/naczyciel

- ks.prezb. Andrzej Podlasin, Master of Naturopathic Medicine - N.D., Mistrz Naturopata, homeopata, Irydolog, pedagogiczne/nauczyciel

 

Naturopata

Tematyczny wykaz przedmiotów 

Tematy/bloki wraz z zakresem godzinowym w tym pracą dydaktyczną. 

1. Medycyna – 340 godzin.

Anatomia/fizjopatologia/pierwsza pomoc.

Etyka. Karta praw pacjenta. BHP. Zarządzanie.

2. Ziołolecznictwo/towaroznawstwo - 315 godz..

Podstawy praktyczne receptury aptecznej i kosmetycznej. Apteczne jednostki miar.

Podstawy farmakotoksykologii, fitotoksykologii i toksykologii środowiska i żywności - Primum non nocere.

Podstawy: dobór surowców i metod sporządzania leków roślinnych. 

Fitoterapia w wybranych jednostkach chorobowych/układach anatomicznych.

Botanika farmaceutyczna, najważniejsze rodzime roślinne surowce  lecznicze. Zajęcia w terenie. 

Towaroznastwo. Aromatoterapia. Apitoterapia.

3. Homeopatia – 555 godzin.

Homeopatia wprowadzenie.

Homeopata kliniczna

Homeopatia klasyczna

Informoterapia – homeopatia rezonansowa.

4. Dietetyka/żywienie. Psychologia/psychosomatyka – 315 godzin.

Podstawy zdrowego odżywiania się.

Diety specjalne i ich zastosowane.

Oczyszczanie organizmu i wodolecznictwo.

Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia Metylacji. Odkwaszanie. Iinterpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.

Medycyna Chińska – Żywienie według zasad pięciu elementów, Stawianie Baniek, Świec Hopi, Moxa, Akupresra.

Psychologia/Psychosomatyka

Suplementacja.

5. Irydologia. Akupunktura. Informoterapia – 205 godzin.

Irydologia

Auriculoterapia (akupunktura ucha).

Informodiagnostyka-terapia (techniki biorezonansu) - dot. treści programu homeopatia

Terminy zjazdów dotyczą nowego naboru 2022 - Dabrowa Górnicza:                                                       

24 i 25 Wrzesina 2022r     

22 i 23 Październik 2022r        

19 i 20 Listopad 2022r            

10 i 11 Grudzień 2022r.

14 i 15 Styczeń 2023r     

18 i 19 Luty 2023r.           

18 i 19 Marzec 2023r 

08 i 09 Kwiecień 2023r

13 i 14 Maj 2023r

17 i 18 Czerwca 2023r

08 i 09 Lipca 2023r   

Zaktualizowano  17.01.2022r

Często zadawane pytanie:

Egzamin Czeladniczy/Mistrzowski czy Kurs.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest wymagane posiadanie dyplomu z Izby Rzemieślniczej do wykonywania zawodu Naturopaty – brak podstawy prawnej.
Natomiast można wykonywać zawód na podstawie podstawy programowej - czyli zgodnie z porogramem nauczania na kursie/szkole.
Prawodawca rzemieślnikiem określa osobę fizyczną, która we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej, wykonuje działalność gospodarczą na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z ustawą o rzeniośle Dz.U. z 2018r poz. 1267 w art.2 pkt.4)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001267/O/D20181267.pdf   
Do rzemiosła nie zalicza się usług leczniczych. 
Istotą i przedmiotem działalności leczniczej są świadczenia zdrowotne. Świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Do działalności leczniczej zalicza się także promocję zdrowia.
Zawód Naturopata
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD został umiejscowiony jest w Sekcji Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Dział 86. Opieka zdrowotna, Grupa 86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnejpodlega Ministrowi Zdrowia. 
https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/3703-na-czym-polega-dzialalnosc-rzemieslnicza  lub wpisać w wyszukiwarkę dziłalność lecznicza wyjaśnienie. 

Zgodnie z profilem umiejętności i kompetencji zawodowych w zawodzie Naturopata zawartym w suplemencie do dyplomu wydawanym przez Izbę Rzemieślniczą po egzaminie Czeladniczym/Mistrzowskim można wykonywać zawód – bioenergoterapeuta, biomasażysta, refleksolog, radiesteta - jako niewielki zakres/wycinek szerokich kompetencji zawodowych Naturopaty. 

Poniżej skan suplementu wydawanego przez Izbę Rzemieślniczą do dyplomu Naturopaty – Czeladnik/Mistrz.(wybrany fragment)

Dyplom Naturopaty uzyskany MAMK daje możliwość wykonywania zawodu w o wiele większym zakresie zgodnie z programem nauczania, także za granicą zgodnie z prawem miejscowym oraz tytuł NATUROPATA.

Dyplom czeladnika/mistrza jest dodatkowym wartościowym w "swoim rodzaju" dokumentem potwierdzający kompetencje Czeladnika/Mistrza w zawodzie Naturopata w wybranym zakresie - tj. bioenergoterapeuta, biomasażysta, refleksolog, radiesteta - przez komisję wewnętrzną danej Izby. Zgodnie z Standartem Wymagań Egzaminacyjnych z którego wynikają kompetencje Czeladnika/Mistrza:

Najważniejsze jest zroumienie słowa czeladnik/mistrz w zawodzie i jego kompetencje - kto? czeladnik/mistrz w zawodzie z ograniczonymi kompetencjami z tytułem Naturopata. Należy też nadmienić o złożeniu zastrzeżeń do opisu zawoduw MPiPS w zawodzie Naturopata, które zostały przyjęte, a zostaną rozważone przy następnej turze "spisów  zawodów".  

Czeladnik w zawodzie naturopata (standard wymagań egzaminacyjnych)  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. oczyszczania energetycznego zaburzonych stref organizmu;
  2. wykonywania zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
  3. zasilania stref bioenergetycznych niedoborów, harmonizowanie i wzmacnianie organizmu klienta;
  4. informowania klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanych wobec niego odpowiedniej metody naturopatii, podawanie zaleceń i spodziewanych efektów;
  5. informowanie o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego, w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;

Standatd czeladnika/mistrz w zawodzie Naturopata to ograniczony wycinek kompetencji zawodowych w zawodzie Naturopata. 

Osoby, które chcą posłużyć się dypolomem Czeladnik/Mistrz w zawodzie Naturopata np. za granicą okazująć również Europas dołączony do dypolomu z którego wynika zakres kompetencji w których może się poruszać lub do któych wykonywania jest uprawniony. 
link do opisów Standardów Egzaminacyjnych - Naturopata pozycja 130: (w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt tel.)
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/

Poniżej fragment suplementu do dyplomu Naturopata (Czeladnik/Mistrz) wydawany przez Izbę Rzemieślniczą. 

Zgodnie z pracami prowadzonymi przy Euro Parlamencie oraz wnioskiem przedstawionym przez Europejską Federację Naturopatów - Stowarzyszeń w którym zawarta jest podstawa programowa obejmująca okres kształcenia w zawodzie Naturopata nie krótszy niż dwa lata oraz1600 godzin, a dziedziny podstawy programowej nie obejmują takich metod jak bioenergoterapia, radiestezja.   

13

GRU

2019

22944

razy

czytano

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej w Warszawie
siedziba: 02 - 775 Warszawa ul.Indiry Gandhi 17B
Miejsce prowadzenia zajęć:
02 - 326 Waszawa
Centrum Szkoleniowym ADGAR Al. Jerozolimskie 181 B

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
32 673 10 33

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy