Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Naturopata - kurs zawodowy

Strona główna » Oferta edukacyjna » Naturopata - kurs zawodowy

wielkość tekstu: A | A | A

Naturopata

Kurs zawodowy

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Dąbrowie Górniczej

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Naturopata kod zawodu 
323009

 

 

 

 

w tym :

Homeopata kod zawodu: 323005
Podstawy Akupunktura, Akupresura, Moksoterapii kod zawodu: 323001
Zielarz-fitoterapeuta z elementami towaroznawstwa kod zawodu: 323012
Informoterapeuta kod zawodu: 323090
Dietetyki-żywienia kod zawodu: 322001
Irydolog kod zawodu: 323090

 

 

Rozpoczęcie nowego naboru w Dąbrowie Górniczej - Kwiecień 2024r.
Zakończenie naboru 11.09.2024 - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 14/15 Wrzesień 2024r
Czas trwania nauki 2 lata - 24 weekendowe spotkania w tym 5 zjazdów stacjonarnie.

~~ 85% kursu on-line

Prosimy nie dzwonić przed wcześniejszym szczegółowym zapoznaniem się z programem kursu.

Po ukończeniu kursu można używać tytułu Naturopata i wykonywać zawód Naturopaty stosując terapię  zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne także za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego - Naturopata, organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą (nieobowiązkowe) – Egzamin Czeladniczy/Mistrzowski czy Kurs Zawodowy - wyjaśnienie na końcu opisu programu lub pod linkiem: 
https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/egzamin-czeladniczymistrzowski-czy-kurs-zawodowy

Po ukończeniu kursu Naturopata uzyskuje się także uprawnień do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego

MAMK jest objęta Patronatem przez: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, NaturDay, Pharma Nord, Holistic-Herbs.

Nazwa: Naturopata 

Kod zawodu: 323009

Zajęcia odbywają się w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69 - Sztygarka.

REKRUTACJA:  https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Zobacz nas na FB - https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Naturopatii-1630608393929830/

Opis zawodu:

Naturopata dokonuje oceny terapeutycznej, wybiera i stosuje techniki przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania organizmu, jakości życia lub wspierania osób z różnymi potrzebami natury fizycznej, emocjonalnej lub duchowej. Propaguje zdrowy styl życia. (na podstawie Informacji MPiPS Infodoradca puls).

Zadania zawodowe:

Naturopata wykorzystuje wiedzę z zakresu naturopatii , dietetyki  i suplementacji, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii  celem przywrócenia homeostazy  organizmu, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Wskazuje wartości rodzinne i społeczne jako elementy istotne dla zdrowia psychicznego.

Naturopata propaguje kontakt z naturą i aktywność fizyczną. Przed przystąpieniem do zabiegu zapoznaje się z historią dolegliwości, relacji rodzinnych oraz kondycją emocjonalno-psychiczną. Dokonuje wyboru technik przywracania zdrowia, stymuluje bioenergię organizmu, przywracając jej swobodny przepływ zarówno w zakresie ciała, emocji, jak i duchowym. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia. Określa kondycję psychofizyczną osoby korzystającej z usług.

Stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. ziołolecznictwa, diety, akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii, hydroterapii, irydologii, akupunktury, dietetyki-żywienia, informoterapii, ziołolecznicta, medycyny chińskiej i innych. Prowadzenia dokumentacji zabiegów. Przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny komplementarnej. Prowadzenie działalności profilaktycznej. Promowanie zdrowego stylu życia w mediach. Doskonalenie wiedzy i umiejętności.(na podstawie Informacj.

Kwalifikacje zdobyte w  zakresie towaroznawstwa:

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują uprawnienia do:

- Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno - zielarskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Pracy w sklepie medyczno - zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

Dodatkowe zadania zawodowe:

Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii. 

Kurs:

Akademia kształci słuchaczy do pracy w zawodzie Naturopaty w oparciu o różnorodne, naturalne i sprawdzone metody terapeutyczne. Do ukończenia kursu wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnej, w tym absolwentów kierunków medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarach medycyny naturalnej - komplementarnej.

Szkolenie w Akademii obejmuje różnorodne, naturalne metody terapii ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się również z podstawami psychologii, oceny stanu zdrowia, toksykologii oraz historii i deontologii medycyny. Wykładowcy reprezentują różne środowiska - prezentują zarówno akademickie (głównego nurtu), jak i komplementarne spojrzenie na pojęcia zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i zagadnień omawianych w ramach szkolenia, absolwent ma możliwość poznania podobieństw i różnic pomiędzy założeniami, jak i praktycznymi aspektami medycyny alopatycznej i naturalnej oraz zdobycia umiejętności łączenia ich w postaci terapii holistycznej.

Absolwent: 

Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.3i4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Naturopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Sprawy organizacyjne:

Edukacja obejmuje 24 zajęcia weekendowe (jedene zajęcia miesięcznie) w tym 5 zjazdów stacjonarnie - 600 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna* w wymiarze 1130 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 1730 godz. Zajęcia będą odbywać się w ustalonych terminach podanych słuchaczom z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady mogą być łączone w bloki tematyczne. Około 85% kursu relaizowanie jest on-line (zajęcia na "żywo"). Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy 20 osób*. Istnieje także możliwość prowadzenia zajęć online nie tylko w przypadkach uniemożliwienia zjazdu z przyczyn od nas niezależnych.

Słuchacz ponosi koszt:

Opłata za pierwszy zjazd 650zł. Opłata miesięczna za następne zjazdy 500zł płatna do 07 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 500zł.  Koszt całościowy kursu 12.650zł. Opłata za egzamin w drugim terminie 500zł.
Opłatę za pierwszy zjazd należy wpłacić w terminie do 14.09.2023r.(wyjątkiem jest wcześniejsze utworzenie grupy) na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.

Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 17 osób. 
* Opłata za pierwszy zjazd podlega zwrotowi w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii lub rezygnacji uczestnika na trzy dni przed rozpoczęciem.

Wykładowcy:

- Prof.dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
- dr n.farm. Piotr Kaczmarczyk
- dr n.med Taras Szagajdenko
- dr n.med Leszek Szywała
- dr n. o zdrowiu Apolonia Stefaniuk
- dr Ralf Jeuter (międzynarodowy wykładowca z zakresu homeopatii z 30 letnim doświadczeniem)
- Lek. med. Janusz Dąbrowski
- Lek. med. Marcin Sowiński
- Lek. med. Dorota Kalwajt
- Lek. med. Grażyna Duszkiewicz
- Lek. med. Daria Wojnar
- Mgr farm. rat.med. Marek Molski
- Mgr fizj. Adam Kostka
- Mgr Jolanta Kowal
- Mgr psych. Agnieszka Okularczyk
- Farm. Małgorzata Jodełko-Studniarz (homeopata - Licencjate LCHE, pedeagogiczne/nauczyciel)
- ks.prezb. Andrzej Podlasin (Homeopata-Licencjate LCHE, pedagogiczne/nauczyciel, Irydolog, Naturopata, Mistrz Naturopata, N.D. - Master of Naturopathic Medicine. 34 lata praktyki w zawodzie naturopaty. 

Tematy/bloki wraz z zakresem godzinowym w tym pracą dydaktyczną. 

1. Medycyna – 340 godzin.

Anatomia/fizjopatologia/pierwsza pomoc.

Etyka. Karta praw pacjenta. BHP. Zarządzanie.

2. Ziołolecznictwo/towaroznawstwo - 315 godz..

Podstawy praktyczne receptury aptecznej i kosmetycznej. Apteczne jednostki miar.

Podstawy farmakotoksykologii, fitotoksykologii i toksykologii środowiska i żywności - Primum non nocere.

Podstawy: dobór surowców i metod sporządzania leków roślinnych. 

Fitoterapia w wybranych jednostkach chorobowych/układach anatomicznych.

Botanika farmaceutyczna, najważniejsze rodzime roślinne surowce  lecznicze. Zajęcia w terenie. 

Towaroznastwo. Aromatoterapia. Apitoterapia.

3. Homeopatia – 555 godzin.

Homeopatia wprowadzenie.

Homeopata kliniczna

Homeopatia klasyczna

Informoterapia – homeopatia rezonansowa.

4. Dietetyka/żywienie. Psychologia/psychosomatyka – 315 godzin.

Podstawy zdrowego odżywiania się.

Diety specjalne i ich zastosowane.

Oczyszczanie organizmu i wodolecznictwo.

Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia Metylacji. Odkwaszanie. Iinterpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.

Medycyna Chińska – Żywienie według zasad pięciu elementów, Stawianie Baniek, Świec Hopi, Moxa, Akupresra.

Psychologia/Psychosomatyka

Suplementacja.

5. Irydologia. Akupunktura. Akupresura. Informoterapia – 205 godzin.

Irydologia

Auriculoterapia 

Akupresura.

Moksoterapia

Informodiagnostyka-terapia (techniki biorezonansu) 

Terapia wodorem

Terminy zajęć dotyczą  naboru 2024:

14 i 15 Września 2024

12 i 13 Pażdziernik 2024 Stacjonarnie 

09 i 10 Listopad 2024

07 i 08 Grudzień 2024

Terminy zajęć dotyczą  naboru 2023 - Dabrowa Górnicza:                                                       

16 i 17 Września 2023r         Medycyna, Pierwsza pomoc. Stacjonarne

14 i 15 Październik 2023r     Medycyna  

18 i 19 Listopad 2023r          Medycyna  

02 i 03 Grudzień 2023r.         Medycyna, 

13 i 14 Styczeń 2024r           Homeopatia

17 i 18 Luty 2024r.                Homeopatia

16 i 17 Marzec 2024r            Homeopatia

13 i 14 Kwiecień 2024r         Homeopatia

18 i 19 Maj 2024r                  Homeopatia

15 i 16 Czerwca 2024r         Informoterapia

06 i 07 Lipca 2023r              Informoterapia . Stacjonarne

Zaktualizowano  17.03..2023r

Często zadawane pytanie:

Egzamin Czeladniczy/Mistrzowski czy Kurs Zawodowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest wymagane posiadanie dyplomu z Izby Rzemieślniczej do wykonywania zawodu Naturopaty – brak podstawy prawnej.
Natomiast można wykonywać zawód na podstawie podstawy programowej - czyli zgodnie z porogramem nauczania na kursie/szkole.
Prawodawca rzemieślnikiem określa osobę fizyczną, która we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej, wykonuje działalność gospodarczą na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z ustawą o rzeniośle Dz.U. z 2018r poz. 1267 w art.2 pkt.4)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001267/O/D20181267.pdf   
Do rzemiosła nie zalicza się usług leczniczych. 
Istotą i przedmiotem działalności leczniczej są świadczenia zdrowotne. Świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Do działalności leczniczej zalicza się także promocję zdrowia.
Zawód Naturopata
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD został umiejscowiony jest w Sekcji Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Dział 86. Opieka zdrowotna, Grupa 86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnejpodlega Ministrowi Zdrowia. 
https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/3703-na-czym-polega-dzialalnosc-rzemieslnicza  lub wpisać w wyszukiwarkę dziłalność lecznicza wyjaśnienie. 

Zgodnie z profilem umiejętności i kompetencji zawodowych w zawodzie Naturopata zawartym w suplemencie do dyplomu wydawanym przez Izbę Rzemieślniczą po egzaminie Czeladniczym/Mistrzowskim można wykonywać zawód – bioenergoterapeuta, biomasażysta, refleksolog, radiesteta - jako niewielki zakres/wycinek szerokich kompetencji zawodowych Naturopaty. 

Poniżej skan suplementu wydawanego przez Izbę Rzemieślniczą do dyplomu Naturopaty – Czeladnik/Mistrz.(wybrany fragment)

Dyplom Naturopaty uzyskany MAMK daje możliwość wykonywania zawodu w o wiele większym zakresie zgodnie z programem nauczania, także za granicą zgodnie z prawem miejscowym oraz tytuł NATUROPATA.

Dyplom czeladnika/mistrza jest dodatkowym wartościowym w "swoim rodzaju" dokumentem potwierdzający kompetencje Czeladnika/Mistrza w zawodzie Naturopata w wybranym zakresie - tj. bioenergoterapeuta, biomasażysta, refleksolog, radiesteta - przez komisję wewnętrzną danej Izby. Zgodnie z Standartem Wymagań Egzaminacyjnych z którego wynikają kompetencje Czeladnika/Mistrza:

Najważniejsze jest zroumienie słowa czeladnik/mistrz w zawodzie i jego kompetencje - kto? czeladnik/mistrz w zawodzie z ograniczonymi kompetencjami z tytułem Naturopata. Należy też nadmienić o złożeniu zastrzeżeń do opisu zawoduw MPiPS w zawodzie Naturopata, które zostały przyjęte, a zostaną rozważone przy następnej turze "spisów  zawodów".  

Czeladnik w zawodzie naturopata (standard wymagań egzaminacyjnych)  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. oczyszczania energetycznego zaburzonych stref organizmu;
  2. wykonywania zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
  3. zasilania stref bioenergetycznych niedoborów, harmonizowanie i wzmacnianie organizmu klienta;
  4. informowania klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanych wobec niego odpowiedniej metody naturopatii, podawanie zaleceń i spodziewanych efektów;
  5. informowanie o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego, w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;

Standatd czeladnika/mistrz w zawodzie Naturopata to ograniczony wycinek kompetencji zawodowych w zawodzie Naturopata. 

Osoby, które chcą posłużyć się dypolomem Czeladnik/Mistrz w zawodzie Naturopata np. za granicą okazująć również Europas dołączony do dypolomu z którego wynika zakres kompetencji w których może się poruszać lub do któych wykonywania jest uprawniony. 
link do opisów Standardów Egzaminacyjnych - Naturopata pozycja 130: (w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt tel.)
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/

Poniżej fragment suplementu do dyplomu Naturopata (Czeladnik/Mistrz) wydawany przez Izbę Rzemieślniczą. 

Zgodnie z pracami prowadzonymi przy Euro Parlamencie oraz wnioskiem przedstawionym przez Europejską Federację Naturopatów - Stowarzyszeń w którym zawarta jest podstawa programowa obejmująca okres kształcenia w zawodzie Naturopata nie krótszy niż dwa lata oraz1600 godzin, a dziedziny podstawy programowej nie obejmują takich metod jak bioenergoterapia, radiestezja.   

13

GRU

2019

42489

razy

czytano

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy