Forum
Ciekawostki
  • Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Orebro przestudiował układ linii i wgłębień w tęczówkach 428 osób. Badanym zrobiono zdjęcia oczu i proszono ich o wypełnienie ankiet dotyczących cech osobowości. Okazało się, że występują zależności pomiędzy ich wzorem a serdecznością i zaufaniem ...dalej
  • Dr Luc Montagnier, francuski wirusolog, który otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za odkrycie wirusa AIDS, zaskoczył środowisko naukowe z jego silnym wsparciem dla leków homeopatycznych. W niezwykłym wywiadzie opublikowanym w Science magazynu 24 grudnia 2010 r. (1) Profesor Luc Montagnier, wyraził ...dalej
  • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi za granicami naszego kraju jak USA, Niemczech i innych krajach jest dobrze znaną metodą służącą ocenie stanu homeostazy naszego organizmu. Mimo iż powstaje wiele publikacji o tej metodzie oceny stanu naszej krwi w Polsce jest metodą rozwijającą się. W ...dalej
Formularz zapytaniowy

Zielarz-Fitoterapeuta

Strona główna » Oferta edukacyjna » Zielarz-Fitoterapeuta

wielkość tekstu: A | A | A

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
w Dabrowie Górniczej organizuje 
kurs
Zielarz-Fitoterapeuta 
z zakresem towaroznastwa

Rozpoczęcie zajęc
18. Maj 2019r.

 

 

MAMK została objęta Patronatem przez:  Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, NaturDay. 
Kod zawodu: 323012

Rozpoczęcie naboru: Styczeń 2019r. 
Termin rozpoczęcia: 18.Maj 2019
r  Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej godz. 9.00.
Zakończenie naboru: 14. Maj 2019r. - decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego. 

Terminy zjazdów są podane na końcu opisu programu.  

Rekrutacja: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Kursu: 

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu kompleksowej oceny jakości surowców i przetworów zielarskich, ich otrzymywania, właściwości farmakologicznych i zastosowania oraz zagadnień dotyczących uprawy roślin leczniczych, ich wykorzystania w kosmetyce i aromaterapii, a także zasad przechowywania produktów zielarskich i rodzajów opakowań stosowanych w ich obrocie. Jako zielarz-fitoterapeuta pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Proponowany kurs kierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy,  umiejętności i kwalifikacji w zakresie towaroznawstwa, zielarstwa-fitoterapii, umożliwiających zatrudnienie m.in. w zakładach przetwórstwa zielarskiego, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, a także prowadzenie uprawy roślin leczniczych.

Absolwent: 

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Zielarza-fitoterapeuty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym.

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie w tym niepełne (ukończona szkoła średnia bez matury). Istnieje możliwość przystąpienia do kursu osób będących w trakcie zdobywania wykształcenia średniego, pod warunkiem, że do momentu zakończenia kursu oraz wydawania  dyplomu będą mogły się okazać wymaganymi dokumentami rejestracyjnymi. Do uczestnictwa w kursie mogą przystąpić osoby posiadające ograniczony stopień upośledzenia ruchowego, nie przeszkadzający w obsłudze klienta. Kurs nie nakłada ograniczeń wiekowych dla osób w nim uczestniczących.

Dla osób posiadających wykształcenie medycznych, kosmetolodzy, kosmetyczki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką

Zadania zawodowe:

Pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących.

Dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności.

Nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego).

Określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych.

Doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów.

Stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej).

Współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami.

Współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Kwalifikacje zdobyte w  zakresie towaroznawstwa:

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują uprawnienia do:

- Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno - zielarskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Pracy w sklepie medyczno - zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

Dodatkowe zadania zawodowe:

Określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.
Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych.

Kurs:

Akademia kształci słuchaczy do pracy w zawodzie zielarz-fitoterapeuta w oparciu o różnorodne, naturalne i sprawdzone metody terapeutyczne. Do ukończenia kursu wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego. Skutkuje to uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu: Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnych, w tym absolwentów kierunków medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarach medycyny naturalnej - komplementarnej.

Szkolenie w Akademii obejmuje różnorodne, naturalne metody terapii ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. Wykładowcy reprezentują różne środowiska - prezentują zarówno akademickie , jak i komplementarne spojrzenie na pojęcia zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i zagadnień omawianych w ramach szkolenia, absolwent ma możliwość poznania podobieństw i różnic pomiędzy założeniami, jak i praktycznymi aspektami medycyny alopatycznej i naturalnej oraz zdobycia umiejętności łączenia ich w postaci terapii holistycznej.

Zakres przedmiotów:

Farmakologia , Grzyby lecznicze i aromaterapia. Podstawy farmakotoksykologii. Podstawy receptury zielarskiej, aptecznej i kosmetycznej Farmakognozja i fitochemia. Podstawy fitoterapii wybranych schorzeń. Podstawy botaniki farmaceutycznej, w tym zajęcia terenowe.  Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia w tym toksykologia i bezpieczeństwo żywność. Marketing zielarsko farmaceutyczny, czyli jak prowadzić sklep zielarski. Materiałoznawstwo zielarskie i medyczne. Warsztaty. 

Sprawy organizacyjne:

Edukacja obejmuje 5 zjazdów weekendowe (sobota, niedziela) - 115 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna w wymiarze 185 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 300 godz. Zajęcia będą odbywać się między innymi w  Sali Wykładowej Muzeum  "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy min 15 osób*.

Słuchacz ponosi koszt: 450zł miesięcznie plus wpisowe 200zł plus opłata egzaminacyjna końcowa 300zł. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50zł ulgi -Członkowstwo: https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/czlonkowstwo.

Wydanie duplikatu dokumentów koszt 50zł.

Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego stanowią rezerwację miejsca na szkolenie. Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy MAMK.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego stanowią rezerwację miejsca na szkolenie. Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy MAMK.  Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. W przypadku legitymowania się zrealizowanym w części tematycznej programem nauczania istnieje możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

Przed przesłaniem zgłoszenia i pierwszej wpłaty prosimy o kontakt pod nr tel. 502 150 590.

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

*wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii. 
* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

Wykładowcy:

Prof. zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk.

Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

Lek. med. Marcin Sowiński

Mgr farm. Joanna Kaczmarczyk

Rat. med. Mgr farm. Marek Molski

Terminy zjazdów:

18 - 19  Maj 2019r

29 - 30 Czerwca 2019r.

14 i 15 Wrzesień 2019r

26 i 27 Pażdzienik 2019r

23 i 24 Listopad 2019r  

czytano: 7670 razy

autor: akademiamedycynykomplementarnej.pl

data dodania: 2017-01-21 18:58:13

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 502150590
e-mail: akademiamed.dg@gmail.com

  • 20170513_102853
  • 20170513_102848
  • 20170513_100306
  • 20170513_093130
  • DSC00520
Tagi:
jaworznie radomska polska elektroakupunktura klasyczna stowarzyszenie Naturopata biorezonansu akupresura sopocka medycyny gliwice Wjciechowska prawny informodiagnostyki lekarzy dąbrowska sopot lublin londyńska medyczne lekarz rośliny lecznicze podyplowe łódź warszawa fitoterapeuty holistycznej warszawska homotoksykologii medycyny akademia homeoopatii szkolenia sosnowiec Sanum szkolenia z homeopatii Bogusława Gola Janusz Dąbrowski katowicach zielarstwo kurs krakowska szkoła międzynarodowa kielcach mikroskopowe badanie żywej kropli krwi naturopatia chorzowska Tche center for homeopathic Education porady prawne gdańsk fitoterapii zielarza kliniczna naturopatii radca międzynarodowe krakowie dietetyczne ziołolecznictwa kwantowa homeopatii Jolanta Kowal szczecińska naturoterapyety gdańska akupunktury dąbrowie górniczej medycyny Katarzyna Bross-Walderdorff naturalnej poznańska Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej studia śląska zielarz rekrutacja tychach Podlasin dokształcanie naturoterapeutyczna bros dąbrowa górnicza schule mikroskopowego badania krwi fitoterapeuta wrocław licencjat Pascoe homeopatia łódzka szczecin klinicznej Polska Irydologia dietetyki nauka żywienie akredytacja uzupełniające irydologii wrocławska szczecinie gliwicach naturoterapii Dorota Kalwajt Fitoterapeuta warszawie informacyjna lublinie homotoksykologia kraków homeopatyczna poznań komplementarnej kursy tarnowskich górach nabór medycyny dietetyka Polska Akademia Homeopatii naturopaty Piotr Kaczmarczyk pomorska kielce szkolenia Wiaczesław Andrejczuk medycyna Gdyni ziołolecznictwo akupresury naturoterapeuta elektroakupunktury Dąbrowski ziołolecznictwo
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej, Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatów Praktyków, Ukraińskie Towarzystwo Akupunktury i Refleksoterapii, Międzynawowa Akademia Medycyny Wschodu w Kijowie, Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej w Gdyni, Szkoła Homeopatii Klinicznej i Homotoksykologii w Łodzi, Międzynarodowy Instytut Medycyny Naturalnej „Weda” w Poznaniu - Technik Medycyny Naturalnej, Instytut Irydologii w Radomiu, Konsultant Medycyny Komórkowej, Fizjoterapeuta, Fitoterapeuta, MED – Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna