Forum
Ciekawostki
  • Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Orebro przestudiował układ linii i wgłębień w tęczówkach 428 osób. Badanym zrobiono zdjęcia oczu i proszono ich o wypełnienie ankiet dotyczących cech osobowości. Okazało się, że występują zależności pomiędzy ich wzorem a serdecznością i zaufaniem ...dalej
  • Dr Luc Montagnier, francuski wirusolog, który otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za odkrycie wirusa AIDS, zaskoczył środowisko naukowe z jego silnym wsparciem dla leków homeopatycznych. W niezwykłym wywiadzie opublikowanym w Science magazynu 24 grudnia 2010 r. (1) Profesor Luc Montagnier, wyraził ...dalej
  • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi za granicami naszego kraju jak USA, Niemczech i innych krajach jest dobrze znaną metodą służącą ocenie stanu homeostazy naszego organizmu. Mimo iż powstaje wiele publikacji o tej metodzie oceny stanu naszej krwi w Polsce jest metodą rozwijającą się. W ...dalej
Formularz zapytaniowy

Homeopata - Licencjat LCHE

Strona główna » Oferta edukacyjna » Homeopata - Licencjat LCHE

wielkość tekstu: A | A | A

 

Kierunek Homeopata:

The Centre for Homeopathic Education - Londyn

&

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Warszawie

 


Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Homeopata - Licencjat LCHE.

Akredytacja Londyńskiej Szkoły Homeopatii:

The Center for Homeopathic Education

 

Rozpoczęcie naboru w Warszawie - Kwiecień 2018r.
Zakończenie naboru 26 Września 2018r. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 29-30 Września 2018r.
Czas trwania nauki 3 lata - 36 zjazdów.

 

MAMK została objęta Patronatem przez firmy: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning. 

Nazwa: Homeopata
Kod zawodu: 323005

Po ukończeniu kursu można wykonywać zawód homeopaty i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne

Terminy zjazdów dot. Dąbrowy Górniczej i Warszawy są podane na końcu opisu programu. 
Zajęcia w Warszawie odbywają się w pobliżu Dworca Centralnego na ul. Siennej 73 wejście nr 3

REKRUTACJA   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja 

Link do strony The Centre for Homeopathic Education - Londyn:
Strona główna: http://www.chehomeopathy.com/
Kwalifikacje - Licencjate LCHE: http://uk.chehomeopathy.com/  http://uk.chehomeopathy.com/what-we-offer/practitioner-training/ 

Akredytacja programu: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/akredytacja  Ukończenie kursu w Akademii na kierunku Homeopata skutkuje otrzymaniem między innymi Licencjat LCHE wydawanym przez Londyńską Szkołę Homeopatii - The Center for Homeopathic Education  - kwalifikacje w zawodzie(UK)BREXIT - często zadawane pytanie? - odp. na końcu opisu strony.
Program kierunku homeopata został opracowany przez Prezesa MSMK Andrzeja Podlasin przy współpracy z wykładowcami Akademii. Program został zatwierdzony przez dyrekcję Londyńskiej Szkoły Homeopatii co zostało potwierdzone podpisaniem Memorandum.  
Memorandum: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/memorandum_2.pdf
Program spełnia także ogólne wytyczne European Guidelines for Homeopath Education - ECCH Centrala Europejskiej Rady ds. Homeopatii.
Lnk:https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://176.32.230.6/homeopathy-ecch.org/wp-content/uploads/2016/05/international-guidelines-for-homeopathy-education.pdf&prev=search

Program objęty akredytacją, po ukończeniu kursu można także wystapić do MSMK o wydanie Licencji w zawodzie Homeopata.

Opis zawodu:

Homeopata poprawia stan zdrowia stosując homeopatyczną metodę terapii. Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej, a jego celem jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki dolegliwości oraz konsekwencje uboczne leczenia alopatycznego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia..Homeopata zajmuje się osobą jako całością - holistycznym podejściem do zdrowia.

Zadania zawodowe:

Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne ustala wspomagającą (uzupełniającą) terapię homeopatyczną.

Homeopata dobiera preparaty homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan ogólny podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta uwzględniając wyniki i diagnozę lekarską .(na podstawie Informacji MPiPS).

Akademia kształci z zakresu:  Homeopatii (klinicznej, klasycznej i homotoksykologii), medycyny w wybranych zagadnieniach, zarysu psychologii, zarządzania i BHP pracy homeopaty. Do ukończenia wymagane jest minimum 90% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Absolwent:

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z wzorem nr 5 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012, oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Dyplom wydawany przez The Centre for Homeopathic Education - Londyn, Licencjate (LCHE).   Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Homeopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Sprawy organizacyjne.

Nauka w Akademii na kierunku Homeopata obejmuje 36 zjazdów weekendowych (3 lata, jeden zjazd w miesiącu)  - 900 godzin plus praca dydaktyczna* w wymiarze 1480 godź potwierdzona zaliczeniami, łącznie 2380 godz.. Zjazdy będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kierunku  w danym terminie będzie zgromadzenie każdej kolejnej grupy 20 osób*. Słuchacz ponosi koszt: wpisowe 200 zł*, opłata miesięczna 650 zł płatna do 10 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł . Wpisowe i pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w teminie do 25.09.2018r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50 zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwo: http://miedzynarodowestowarzyszenie-medycynykomplementarnej.pl/?page_id=239 .Opłata z tytułu akredytacji przez  The Centre for Homeopathic Education - Londyn wynosi 10% wartości podstawowej kursu płatne w czterech ratach w dwóch kolejnych latach nauki. W pprzypadku rezygnacji słuchacza z kursu ponosi dodatkową opłatę zgodni z umową. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.  Program nauki może uledz modyfikacji na potrzeby realizacji kurs. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim.

W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość przepisania wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu stanowi Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii. 

Szkolenie praktyczne:

Praktyka jest ważną częścią edukacji w Akademii, naszym celem jest przygotowanie specjalistów, którzy są w stanie sprostać zarówno codziennej praktyce jako homeopata ale również stawiać wyzwania w rozwoju osobistym i zawodowym.                                                                                Zajęcia będą zawierać część teoretyczną i praktyczną między innymi zostaną przedstawione przypadki kliniczne (także osób rekrutowanych) oraz na podstawie obserwacji nauczycieli/wykładowców  podejście do pacjenta. Posługiwanie się wywiadem medycznym i homeopatycznym zarówno z zakresu homeopatii klasycznej, klinicznej, medycyny, homotoksykologii, i zastosowania irydo-homeopatii, informoterapii w postawieniu właściwej oceny i dobrania odpowiedniego preparatu homeopatycznego.

 Zakres kursu obejmuje następujące funkcje:

1. kształcenie w zakresie homeopatii lekarzy, lekarzy weterynarii, farmaceutów, magistrów i licencjatów pielęgniarstwa, absolwentów zdrowia publicznego jak i fizjoterapii;

2. kształcenie w zakresie homeopatii wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą wiązać zdobyte wykształcenie z medycyną naturalną;

3. kształcenie osób, które mają średnie wykształcenie medyczne jak: pielęgniarki, technicy medyczni, technicy farmaceutyczni itp;

4. kształcenie osób, które już w jakiejś formie wykonuję zawód naturoterapeuty, homeopaty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje; 

5. upowszechnienie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny komplementarnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych kursów.  

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Wykładowcy biorący udział w szkoleniu:

- Prof. zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

- Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

- Dr n. med. Leszek Szawała

- Dr Ralf Jeutter  (homeopata z ponad 25 letnim dośwadczeniem - wykładowca w Lndyńskiej szkole Homeopatii, Nowym Jorku i Budapeszcie).

- Lek. med. Ewa Wojciechowska

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Bogusława Gola

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Lek. med. Dorota Kalwajt

- Lek. med. Grażyna Duszkiewicz

- Mgr farm. rat. med. Adrian Molski

- Mgr psych. Alina Andrejczuk

- Mgr Jolanta Kowal

- Inż. Magdalena Patas

- Farm. homeopoata Małgorzata Jodełko

- Homeopata,Irydolog, Mistrz Naturopata. ks.Andrzej Podlasin http://www.podlasinandrzej.pl

- w projekscie przewidziani są wykładowcy z zagranicy. 

Program kształcenia obejmuje:

Blok 1:   337 godz. plus 605 godz. pracy dydaktycznej.

1. Filozofię medycyny,

2. Anatomię i fizjologię,

3. Fizjopatologię,

4. Wybrane zagadnienia medyczne.

5. Pierwsza pomoc.                                                                                       

6. Różnicowanie stanów ostrych i zagrożenia życia,

7. Interpretacja wyników analitycznych.

8. Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica,

    glikacja, zaburzenia metylacji, odkwaszanie.    

Blok 2:   40 godz. plus 60 godz. pracy dydaktycznej.

1. Podstawy psychologii i psychoterapii.                                                 

2. Profilaktyka zdrowia.                                                                         

3. Stres i psychosomatyka.                                                                   

4. Komunikacja z pacjentem.

5. Karta praw pacjenta.

6. Etyka w medycynie.       

7. Zarządzanie. BHP.                                                                   

Blok 3:   528 godz. plus 860 godz. pracy dydaktycznej.

1. Wprowadzenie historyczne do homeopatii.                                             

2. Omówienie zasad działania homeopatii.                                                  

3. Badania naukowe w homeopatii.                                                             

4. Mikroelementologia w homeopatii.                                                            

5. Homeopatia klasyczna.

6. Homeopatia kliniczna                                                                                 

6. Homotoksykologia.                                                                                   

7. Irydo-homeopataia.                                                                                

8. Homeopatia - Preparaty złożone.  

9. Homeopatia rezonansowa - Medycyna Informacyjna

Terminy zjadów w Dabrowa Górnicza:                                                       

20 - 21 Październik 2018r

16-17-18 Listopad 2018rr.

01 - 02 Grudnia 2018r.

19 - 20 Styczeń 2019r.

16 - 17 Luty 2019r.

22 - 23 - 24 Marzec 2019r.

13 - 14 Kwiecień 2019r.

11 - 12 Maj 2019r.

15 - 15 Czerwiec 2019r.

05 - 06 - 07 Lipiec 2019r  - zajęcia z medycyny uzupełniające dla drugiej grupy. 

23 - 24 - 25 Sierpień 2019r zajęcia z medycyny uzupełniające dla drugiej grupy. 

Termny zjazdów Warszawa:

29-30 Wrzesień 2018r

27 i 28 Październik 2018r.

24 i 25 Listopad 2018r.

15 i 16 Grudzień 2018r.

26 i 27 Styczeń 2019r.

23 i 24 Luty  2019r.    

30 i 31 Marzec  2019r

27 i 28 Kwiecień   2019r.  

25 i 26 Maj  2019r. 

22 i 23 Czerwiec  2019r.

06 i 07 Lipiec   2019r.

24 i 25 Sierpień   2019r

Zaktualizowano  03.07.2018r

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/Formularz_zgloszeniowy.pdf

Rekrutacja:

http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

BREXIT - często zadawane pytanie? 

Polska i Wielka Brytania są stronami Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie, z dnia 11 kwietnia 1997 r., więc w przypadku tzw. „Brexitu” konwencja ta pozostaje dalej w mocy i umożliwia wzajemne uznawanie kwalifikacji. Kwestie te mogą być szerzej regulowane w drodze umów między Wielką Brytanią i Unią Europejską, bądź też w ramach polsko-brytyjskiej umowy bilateralnej.
Natomiast ze względu na wizerunek, z jednej strony uwiarygodnia to i dodatkowo wzmacnia takich absolwentów, którzy chcieliby wykonywać taki zawód, a z drugiej strony może pozwolić w wypadku wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii (po spełnieniu odpowiednich kryteriów) na wpis na listy prowadzone przez stowarzyszenia homeopatów, co uwiarygodnia takie osoby na rynku.
Z perspektywy państw (osób) trzecich posiadanie jednocześnie certyfikatów z dwóch różnych krajów potwierdzających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w danym zawodzie jest bardziej wiarygodne i atrakcyjne z punktu widzenia usługobiorców (niż gdyby taki certyfikat był wydany przez podmiot z jednego państwa), szczególnie, jeżeli jednym z takich państw jest Wielka Brytania, która jest państwem o ugruntowanej renomie w zakresie funkcjonowania rynku pracy i kształcenia. Trzeba podkreślić, że skutki Brexitu zmienią tylko podstawy prawne uznawalności kształcenia i podejmowania zatrudnienia. Być może kwestie te będą regulowały umowy unijno-brytyjskie i/lub umowa polsko-brytyjska (ze względu na to, że wielu Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii i są oni znaczącą grupą uczestników tamtejszego rynku pracy, można spodziewać się szerszych uregulowań w zakresie zatrudnienia.
Podsómowując  Brexit nic nie zmienia, a wręcz przeciwnie, czyni jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną - Homeopata. 

czytano: 14035 razy

autor: andrzejpodlasin.pl

data dodania: 2015-05-22 00:00:00

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 502150590
e-mail: akademiamed.dg@gmail.com

  • 20170513_102853
  • 20170513_102848
  • 20170513_100306
  • 20170513_093130
  • DSC00520
Tagi:
irydologii dietetyczne Pascoe naturopaty rekrutacja łódź klasyczna ziołolecznictwo naturoterapeutyczna sopot kliniczna dietetyki radomska nabór mikroskopowego badania krwi nauka Jolanta Kowal Sanum lekarz informacyjna pomorska lublin sosnowiec akupresura szczecińska szkolenia katowicach zielarstwo naturoterapyety naturoterapeuta homotoksykologii fitoterapeuta studia medycyny medycyny krakowska poznań międzynarodowe medycyny medycyny akademia Bogusława Gola kielcach schule gdańska Podlasin elektroakupunktury biorezonansu Janusz Dąbrowski podyplowe Irydologia Naturopata Polska Akademia Homeopatii gliwicach lublinie naturopatii Fitoterapeuta uzupełniające fitoterapeuty zielarza dąbrowa górnicza homeopatia homeopatyczna akupunktury międzynarodowa bros warszawa ziołolecznictwa jaworznie komplementarnej dąbrowie górniczej szkolenia radca szczecinie dokształcanie zielarz kielce gdańsk holistycznej medyczne Polska polska wrocław warszawska szczecin szkoła Piotr Kaczmarczyk homeopatii fitoterapii akredytacja Wjciechowska tarnowskich górach Wiaczesław Andrejczuk sopocka stowarzyszenie klinicznej żywienie naturoterapii poznańska śląska Tche center for homeopathic Education Dorota Kalwajt wrocławska kurs łódzka informodiagnostyki lekarzy tychach dąbrowska dietetyka ziołolecznictwo medycyna londyńska rośliny lecznicze kwantowa porady prawne Dąbrowski elektroakupunktura szkolenia z homeopatii mikroskopowe badanie żywej kropli krwi krakowie Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej warszawie kraków prawny naturalnej homotoksykologia Gdyni akupresury gliwice naturopatia kursy Katarzyna Bross-Walderdorff chorzowska licencjat homeoopatii
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej, Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatów Praktyków, Ukraińskie Towarzystwo Akupunktury i Refleksoterapii, Międzynawowa Akademia Medycyny Wschodu w Kijowie, Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej w Gdyni, Szkoła Homeopatii Klinicznej i Homotoksykologii w Łodzi, Międzynarodowy Instytut Medycyny Naturalnej „Weda” w Poznaniu - Technik Medycyny Naturalnej, Instytut Irydologii w Radomiu, Konsultant Medycyny Komórkowej, Fizjoterapeuta, Fitoterapeuta, MED – Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna