Forum
Ciekawostki
  • Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Orebro przestudiował układ linii i wgłębień w tęczówkach 428 osób. Badanym zrobiono zdjęcia oczu i proszono ich o wypełnienie ankiet dotyczących cech osobowości. Okazało się, że występują zależności pomiędzy ich wzorem a serdecznością i zaufaniem ...dalej
  • Dr Luc Montagnier, francuski wirusolog, który otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za odkrycie wirusa AIDS, zaskoczył środowisko naukowe z jego silnym wsparciem dla leków homeopatycznych. W niezwykłym wywiadzie opublikowanym w Science magazynu 24 grudnia 2010 r. (1) Profesor Luc Montagnier, wyraził ...dalej
  • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi za granicami naszego kraju jak USA, Niemczech i innych krajach jest dobrze znaną metodą służącą ocenie stanu homeostazy naszego organizmu. Mimo iż powstaje wiele publikacji o tej metodzie oceny stanu naszej krwi w Polsce jest metodą rozwijającą się. W ...dalej
Formularz zapytaniowy

Homeopata - Licencjat LCHE

Strona główna » Oferta edukacyjna » Homeopata - Licencjat LCHE

wielkość tekstu: A | A | A

 

Kierunek Homeopata:

The Centre for Homeopathic Education - Londyn

&

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Warszawie

 


Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Homeopata - Licencjat LCHE.

Akredytacja Londyńskiej Szkoły Homeopatii:

The Center for Homeopathic Education

 

Rozpoczęcie naboru w Warszawie - Kwiecień 2019r.
Zakończenie naboru 25 Września 2019r. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 28-29 Września 2019r.
Czas trwania nauki 3 lata - 36 zjazdów.

 

MAMK została objęta Patronatem przez firmy: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning. 

Nazwa: Homeopata
Kod zawodu: 323005

Po ukończeniu kursu można wykonywać zawód homeopaty i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne. (szczgóły na końcu opisu strony).

Pracujemy nad możliwością kontynuowaia nauki do poziomu zaawansowanegoMASTER Master of Homeopatic theraphyjako roczny kurs dla absolwentów MAMK połączony z szeroko rozumianą praktyką. 

Terminy zjazdów dot. Dąbrowy Górniczej i Warszawy są podane na końcu opisu programu. 

Zajęcia w Warszawie odbywają się w pobliżu Dworca Zachodniego
Informacje logistyczne:
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota mieści się w budynku Adgar Park West Al. Jerozolimskie 181b, 2 piętro windami B2 przy siłowni Calypso. Na recepcji Centrum Szkoleniowego proszę pytać o salę/zajęcia MAMK. 
LINK CENTRUM ADGAR:  http://www.adgarconference.pl

REKRUTACJA   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja 

Link do strony The Centre for Homeopathic Education - Londyn:
Strona główna: http://www.chehomeopathy.com/
Kwalifikacje - Licencjate LCHE: http://uk.chehomeopathy.com/  http://uk.chehomeopathy.com/what-we-offer/practitioner-training/ 

Akredytacja programu: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/akredytacja  Ukończenie kursu w Akademii na kierunku Homeopata skutkuje otrzymaniem między innymi Licencjat LCHE wydawanym przez Londyńską Szkołę Homeopatii - The Center for Homeopathic Education  - kwalifikacje w zawodzie(UK)

BREXIT i często zadawane pytania? - odp. na końcu opisu strony.
Program kierunku homeopata został opracowany przez Prezesa MSMK Andrzeja Podlasin przy współpracy z wykładowcami Akademii. Program został zatwierdzony przez dyrekcję Londyńskiej Szkoły Homeopatii co zostało potwierdzone podpisaniem Memorandum.  
Memorandum: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/memorandum_2.pdf
Program spełnia także ogólne wytyczne European Guidelines for Homeopath Education - ECCH Centrala Europejskiej Rady ds. Homeopatii.
Lnk:https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://176.32.230.6/homeopathy-ecch.org/wp-content/uploads/2016/05/international-guidelines-for-homeopathy-education.pdf&prev=search

Zobacz nas na FBhttps://www.facebook.com/akademia.homeopatii/

Opis zawodu:

Homeopata poprawia stan zdrowia człowieka (zgodnie z par.4 p1 Statutu MSMK)  stosując homeopatyczną metodę terapii. Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej, a jego celem jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki dolegliwości oraz konsekwencje uboczne leczenia alopatycznego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia..Homeopata zajmuje się osobą jako całością - holistycznym  podejściem do zdrowia - rozuianym także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym; terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia.. Leczeniem chorób zajmuje się medycyna alopatyczna-lekarz. 

Zadania zawodowe:

Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne ustala wspomagającą (uzupełniającą) terapię homeopatyczną.

Homeopata dobiera preparaty homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan ogólny podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta uwzględniając wyniki i diagnozę lekarską .(na podstawie Informacji MPiPS).

Akademia kształci z zakresu:  Homeopatii (klinicznej, klasycznej i homotoksykologii), medycyny w wybranych zagadnieniach, zarysu psychologii, zarządzania i BHP pracy homeopaty. Do ukończenia wymagane jest minimum 90% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Absolwent:

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r ,, oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Dyplom wydawany przez The Centre for Homeopathic Education - Londyn, Licencjate (LCHE).   Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Homeopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. Dla absolwentów jest możliwość zorganizowania egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata. 

Sprawy organizacyjne.

Nauka w Akademii na kierunku Homeopata obejmuje 36 zjazdów weekendowych (3 lata, jeden zjazd w miesiącu)  - 900 godzin plus praca dydaktyczna* w wymiarze 1480 godź potwierdzona zaliczeniami, łącznie 2380 godz.. Zjazdy będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kierunku  w danym terminie będzie zgromadzenie każdej kolejnej grupy 20 osób*.

Słuchacz ponosi koszt: 
wpisowe 200 zł*, opłata miesięczna za jeden zjazd 650zł płatna do 10 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł . Wpisowe i pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w teminie do 24.09.2019r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50 zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwohttps://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/czlonkowstwo.Opłata z tytułu akredytacji przez  The Centre for Homeopathic Education - Londyn wynosi 10% wartości podstawowej kursu płatne w czterech ratach w dwóch kolejnych latach nauki. W pprzypadku rezygnacji słuchacza z kursu ponosi dodatkową opłatę zgodni z umową. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.  Program nauki może uledz modyfikacji na potrzeby realizacji kurs. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim.

W przypadku absolwentów uczelni medycznch (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość przepisania wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu stanowi Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii. 

Szkolenie praktyczne:

Praktyka jest ważną częścią edukacji w Akademii, naszym celem jest przygotowanie specjalistów, którzy są w stanie sprostać zarówno codziennej praktyce jako homeopata ale również stawiać wyzwania w rozwoju osobistym i zawodowym.                                                                                Zajęcia będą zawierać część teoretyczną i praktyczną między innymi zostaną przedstawione przypadki kliniczne (także osób rekrutowanych) oraz na podstawie obserwacji nauczycieli/wykładowców  podejście do pacjenta. Posługiwanie się wywiadem medycznym i homeopatycznym zarówno z zakresu homeopatii klasycznej, klinicznej, medycyny, homotoksykologii, i zastosowania irydo-homeopatii, informoterapii w postawieniu właściwej oceny i dobrania odpowiedniego preparatu homeopatycznego.

 Zakres kursu obejmuje następujące funkcje:

1. kształcenie w zakresie homeopatii lekarzy, lekarzy weterynarii, farmaceutów, magistrów i licencjatów pielęgniarstwa, absolwentów zdrowia publicznego jak i fizjoterapii;

2. kształcenie w zakresie homeopatii wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą wiązać zdobyte wykształcenie z medycyną naturalną;

3. kształcenie osób, które mają średnie wykształcenie medyczne jak: pielęgniarki, technicy medyczni, technicy farmaceutyczni itp;

4. kształcenie osób, które już w jakiejś formie wykonuję zawód naturoterapeuty, homeopaty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje; 

5. upowszechnienie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny komplementarnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych kursów.  

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Wykładowcy biorący udział w szkoleniu:

- Prof. zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

- Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

- Dr n. med. Leszek Szawała

- Dr Ralf Jeutter - homeopata klasyczny z ponad 25 letnim dośwadczeniem - wykładowca w Lndyńskiej Szkole Homeopatii, Nowym Jorku i Budapeszcie.

Rasmus Gaupp-Berghausen - Austria  (chemia i fizyka wody. Twórca  i badacz nowych technologii związanych z dżwiękiem i światłem. Przez 15 lat bliski współpracownik dr Masaru Emoto z Japoni). https://www.international-light-association.org/event/conf-2018/presenter/Rasmus-Gaupp

- Lek. med. Ewa Wojciechowska

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Bogusława Gola

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Lek. med. Dorota Kalwajt

- Lek. med. Grażyna Duszkiewicz

- Mgr farm. rat. med. Adrian Molski

- Mgr psych. Alina Andrejczuk

- Mgr Jolanta Kowal

- Inż. Magdalena Patas

- Farm. homeopoata Małgorzata Jodełko

- Homeopata,Irydolog, Mistrz Naturopata. Master of naturoathic Medicin
  ks.N.D.Andrzej Podlasin http://www.podlasinandrzej.pl

- w projekscie przewidziani są wykładowcy z zagranicy. 

Program kształcenia obejmuje:

Blok 1:   900 godz. 

1. Filozofię medycyny,

2. Anatomię i fizjologię,

3. Fizjopatologię,

4. Wybrane zagadnienia medyczne.

5. Pierwsza pomoc.                                                                                       

6. Różnicowanie stanów ostrych i zagrożenia życia,

7. Interpretacja wyników analitycznych.

8. Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica,

    glikacja, zaburzenia metylacji, odkwaszanie.    

Blok 2:   100 godz. 

1. Podstawy psychologii i psychoterapii.                                                 

2. Profilaktyka zdrowia.                                                                         

3. Stres i psychosomatyka.                                                                   

4. Komunikacja z pacjentem.

5. Karta praw pacjenta.

6. Etyka w medycynie.       

7. Zarządzanie. BHP.                                                                   

Blok 3:   1380 godz. 

1. Wprowadzenie historyczne do homeopatii.                                             

2. Omówienie zasad działania homeopatii.                                                  

3. Badania naukowe w homeopatii.                                                             

4. Mikroelementologia w homeopatii.                                                            

5. Homeopatia klasyczna.

6. Homeopatia kliniczna                                                                                 

6. Homotoksykologia.                                                                                   

7. Irydo-homeopataia.                                                                                

8. Homeopatia - Preparaty złożone.  

9. Homeopatia rezonansowa - Medycyna Informacyjna

Terminy zjadów Warszawa 2019r - NOWY NABÓR:

28 i 29 Wrzesień 2019r. 

12 i 13 Pażdziernik 2019r

16 i 17 Listopad 2019r 

07 i 08 Grudzień 2019r. 

11 i 12 Styczeń 2020r.

08 i 09 Luy 2020r.

14 i 15 Marzeć 2020r

04 i 05 kwiecień 2020r

16 i 17 Maj 2020r.

13 i 14 Czerwiec 2020r

04 i 05 Lipiec 2020r.

22 i 23 Sierpień2020r

Terminy zjadów w Dabrowa Górnicza:                                                       

29 - 30 - 31 Marzec 2019r.

13 - 14 Kwiecień 2019r.

11 - 12 Maj 2019r.

15 - 16 Czerwiec 2019r.

05 - 06 - 07 Lipiec 2019r  - zajęcia z medycyny uzupełniające dla drugiej grupy. 

23 - 24 - 25 Sierpień 2019r zajęcia z medycyny uzupełniające dla drugiej grupy. 

07 - 08 Wrzesień 2019r

05 i 06 Pażdziernik 2019r

08 i 09 i 10 Listopad 2019r

14 i 15 Grudzień 2019r 

04 i 05 Styczeń 2020r

01 i 02 Luty 2020r

06 i 07 i 08 Marzec 2020r.

04 i 05 Kwiecień 2020r

09 i 10 Maj 2020r.

06 i 07 Czerwiec 2020r

Termny zjazdów Warszawa nabór 2018r:

30 i 31 Marzec  2019r

27 i 28 Kwiecień   2019r.  

25 i 26 Maj  2019r. 

22 i 23 Czerwiec  2019r.

06 i 07 Lipiec   2019r.

24 i 25 Sierpień   2019r

14 i 15 Wrzesień 2019r

19 i 20 Pażdziernik 2019r 

09 i 10 Listopad 2019r

07 i 08 Grudzień 2019r. 

11 i 12 Styczeń 2020r.

08 i 09 Luy 2020r.

14 i 15 Marzeć 2020r

04 i 05 kwiecień 2020r

16 i 17 Maj 2020r.

13 i 14 Czerwiec 2020r

04 i 05 Lipiec 2020r.

22 i 23 Sierpień2020r

Zaktualizowano  02.16.2019r

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/Formularz_zgloszeniowy.pdf

Rekrutacja:

http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

BREXIT - często zadawane pytanie? 

Polska i Wielka Brytania są stronami Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie, z dnia 11 kwietnia 1997 r., więc w przypadku tzw. „Brexitu” konwencja ta pozostaje dalej w mocy i umożliwia wzajemne uznawanie kwalifikacji. Kwestie te mogą być szerzej regulowane w drodze umów między Wielką Brytanią i Unią Europejską, bądź też w ramach polsko-brytyjskiej umowy bilateralnej.
Natomiast ze względu na wizerunek, z jednej strony uwiarygodnia to i dodatkowo wzmacnia takich absolwentów, którzy chcieliby wykonywać taki zawód, a z drugiej strony może pozwolić w wypadku wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii (po spełnieniu odpowiednich kryteriów) na wpis na listy prowadzone przez stowarzyszenia homeopatów, co uwiarygodnia takie osoby na rynku.
Z perspektywy państw (osób) trzecich posiadanie jednocześnie certyfikatów/dyplomów z dwóch różnych krajów potwierdzających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w danym zawodzie jest bardziej wiarygodne i atrakcyjne z punktu widzenia usługobiorców (niż gdyby taki certyfikat był wydany przez podmiot z jednego państwa), szczególnie, jeżeli jednym z takich państw jest Wielka Brytania, która jest państwem o ugruntowanej renomie w zakresie funkcjonowania rynku pracy i kształcenia. Trzeba podkreślić, że skutki Brexitu zmienią tylko podstawy prawne uznawalności kształcenia i podejmowania zatrudnienia. Być może kwestie te będą regulowały umowy unijno-brytyjskie i/lub umowa polsko-brytyjska (ze względu na to, że wielu Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii i są oni znaczącą grupą uczestników tamtejszego rynku pracy, można spodziewać się szerszych uregulowań w zakresie zatrudnienia.
Podsómowując  Brexit nic nie zmienia, a wręcz przeciwnie, czyni jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną - Homeopata. 

Często  zadawane pytanie :

– czy  będę mógł/mogła  po ukończeniu szkolenia otworzyć własna praktykę/działalność w związku z sprzeczną informacją  zamieszczoną na stronie MPiPS  dot. kodu zawodu 323005?

Odpowiedź MPiPS  zawarta w piśmie z dnia 23.05.2018r skierowanym do Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej w Dąbrowie Górniczej. Poniżej wybrane fragmenty dotyczące zagadnienia.
„Zawód homeopata ww. standarcie został przypisany do 3 grupy wielkiej technicy i inny średni personel, grupy elementarnej 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii – zgodnie z usytuowaniem tego zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy”.
W odpowiedzi MPiPS jak i opinii prawnych, które zostały zlecone przez MSMK wynika jasno, że można wykonywać zawód Homeopaty po ukończeniu Kursu w naszych placówkach.
MPiPS tłumaczy, że zamieszczone wyjaśnienie dotyczące zawodu homeopata kod zawodu 323005 „nie reguluje kwestii dopuszczania do wykonywania zawodu, standaryzacji kształcenia, zdobywania  nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zawodach usytuowanych w kwalifikacji, czy kontroli  spełniania tych uprawnień w danym zawodzie na rynku pracy. Regulacja zawodu kwalifikacji zawodów i specjalności nie jest również tożsama z uregulowaniem prawnym zawodu (co często utożsamiają wnioskodawcy),  czy uruchomieniem kształcenia w zawodzie.  Kwalifikacja zawodów i specjalności jest tylko rodzajem  spisu z naturyzawodów występujących na rynku pracy wraz z przyporządkowanymi im symbolami cyfrowymi (kodami), zaś sama rejestracja zawodu w klasyfikacji oznacza tylko, że dany zawód został zidentyfikowany na rynku pracy i jest grupa osób, która go wykonuje”. …
„Rangi  prawnej nie posiadają również standardy kompetencji zawodowych opracowywane (cyklicznie,  w ramach kolejnych edycji projektowych) dla zawodów/specjalności usytuowanych w klasyfikacjach”….
„Umieszczenie zawodu/specjalności w klasyfikacji nie ma również wpływu na uruchomienie kształcenia lub szkolenia w danym zawodzie lub specjalności np. na studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych – czy wykonywaniu prac/świadczeń usług w danym obszarze zawodowym. Przy czym, co należy wyraźnie pokreślić, za programy szkoleniowe, metody i warunki kształcenia osób dorosłych odpowiadają dostawcy oferty edukacyjnej …. W przypadku zawodu homeopata – odpowiedzialność za świadczenie usługi szkoleniowej w tym zakresie spoczywa na Państwa organizacji – jako instytucji oferującej, m.in. taką ofertę edukacyjną. W przypadku osób zatrudnionych kontrola nad tym, aby osoba wykonująca zawód/świadczenie dane sługi była do niego odpowiednio przygotowana leży po stronie pracodawcy, który precyzuje szczegółowy zakres obowiązków oraz ustala zakres wymagań i odpowiedzialności na konkretnym stanowisku pracy. Natomiast w przypadku osób prowadzących własna działalność gospodarczą, obowiązek taki spoczywa na osobach prowadzących dany rodzaj działalności (art.18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  dnia 2 lipca 2014r. – tekst jednolity Dz.U.z 2017r.poz.2168)”.
„Należy jednakże raz jeszcze podkreślić, że standard kompetencji zawodowych należy traktować jako materiał informacyjny o zawodzie/specjalności, który może być przydatny m.in. dla osób stojących przed wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego – standard nie posiada mocy prawnej”.

Reasumując: można wykonywać zawód Homeopata prowadząc własną działalność gospodarczą bądź zostać zatrudnionym przez pracodawcę. W tym drugim przypadku  warunki i  kompetencje jakie powinna  posiadać  osoba ustala pracodawca. W przypadku własnej działalności gospodarczej odpowiedzialność ponosi osoba ją prowadząca. W  tym wypadku powinna ona legitymować się odpowiednimi kompetencjami lub wybrać kurs prowadzony w ramach systemu oświaty, który posiada najwyższy  standard kształcenia i najlepiej akredytowany program nauczania - gdyż nie ma klasyfikacji szkolnictwa do zawodu homeopata w Polsce. Należy podkreślić,  że standard czasu trwania nauki na świecie w zawodzie homeopata trwa średnio  4 lata i w programie nauczania  jest  medycyna „rozszerzona”. Powinno to wpłynąć na ewentalnie przyszłych słuchaczy w wyborze odpowiedniego szkolenia, gdyż  w przypadku wprowadzenia regulacji w zawodzie to właśnie program nauczania w tym czas oraz godziny będa "decydujące". Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia kursu na którym realizowany jest program o odpowiedniej długości czasowej i godzinowej wydanym z dwóch różnych krajów – zwłaszcza, że  w jednym z nich stanowi on standard kwalifikacji (Licencjate LCHE), wyraźnie uwiarygodnia takiego homeopatę w obliczu różnych instytucji  jak i potencjalnych klientów/pacjentów, także w przypadku nostryfikacji dyplomu w innym kraju np. z poza UNI.
Także zgodnie z postanowieniami §5 Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej – cytuję:
„5. Realizowana jest zasada, że terapiami z zakresu medycyny komplementarnej (w tym homeopatii) zajmują się:

  1. osoby posiadające wykształcenie medyczne, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności;
  2. osoby posiadające wykształcenie średnie, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności posiadające w swoim programie nauczania podstawy medycyny.”

 

czytano: 19836 razy

autor: andrzejpodlasin.pl

data dodania: 2015-05-22 00:00:00

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 502150590
e-mail: akademiamed.dg@gmail.com

  • 20170513_102853
  • 20170513_102848
  • 20170513_100306
  • 20170513_093130
  • DSC00520
Tagi:
warszawa naturopatia Pascoe Wiaczesław Andrejczuk gliwice medycyny lekarz homeopatii szkoła katowicach śląska porady prawne warszawska akupunktury łódzka uzupełniające akademia klinicznej poznań Jolanta Kowal elektroakupunktura jaworznie bros informodiagnostyki gliwicach biorezonansu szczecin homeopatia mikroskopowego badania krwi warszawie informacyjna Wjciechowska Katarzyna Bross-Walderdorff kursy ziołolecznictwo sopot naturoterapeutyczna fitoterapii naturoterapii dietetyki medycyna naturalnej mikroskopowe badanie żywej kropli krwi kraków łódź homotoksykologia Bogusława Gola prawny Janusz Dąbrowski podyplowe gdańsk irydologii medyczne kwantowa tarnowskich górach Fitoterapeuta fitoterapeuta akupresury medycyny zielarza medycyny Dąbrowski dietetyka holistycznej Polska naturoterapeuta studia sopocka szczecinie elektroakupunktury polska Podlasin naturopatii dokształcanie krakowie ziołolecznictwa międzynarodowa radca medycyny naturopaty tychach lekarzy zielarz Polska Akademia Homeopatii homeopatyczna akredytacja międzynarodowe wrocławska stowarzyszenie rośliny lecznicze szkolenia z homeopatii krakowska Piotr Kaczmarczyk szkolenia komplementarnej Gdyni nabór Irydologia sosnowiec poznańska rekrutacja akupresura Naturopata dietetyczne dąbrowa górnicza pomorska homeoopatii licencjat naturoterapyety zielarstwo Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej szczecińska lublinie chorzowska żywienie lublin klasyczna ziołolecznictwo kurs londyńska dąbrowie górniczej wrocław radomska homotoksykologii kielcach fitoterapeuty Sanum nauka schule szkolenia kielce dąbrowska Tche center for homeopathic Education Dorota Kalwajt kliniczna gdańska
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej, Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatów Praktyków, Ukraińskie Towarzystwo Akupunktury i Refleksoterapii, Międzynawowa Akademia Medycyny Wschodu w Kijowie, Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej w Gdyni, Szkoła Homeopatii Klinicznej i Homotoksykologii w Łodzi, Międzynarodowy Instytut Medycyny Naturalnej „Weda” w Poznaniu - Technik Medycyny Naturalnej, Instytut Irydologii w Radomiu, Konsultant Medycyny Komórkowej, Fizjoterapeuta, Fitoterapeuta, MED – Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna