Forum
Ciekawostki
  • Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Orebro przestudiował układ linii i wgłębień w tęczówkach 428 osób. Badanym zrobiono zdjęcia oczu i proszono ich o wypełnienie ankiet dotyczących cech osobowości. Okazało się, że występują zależności pomiędzy ich wzorem a serdecznością i zaufaniem ...dalej
  • Dr Luc Montagnier, francuski wirusolog, który otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za odkrycie wirusa AIDS, zaskoczył środowisko naukowe z jego silnym wsparciem dla leków homeopatycznych. W niezwykłym wywiadzie opublikowanym w Science magazynu 24 grudnia 2010 r. (1) Profesor Luc Montagnier, wyraził ...dalej
  • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi za granicami naszego kraju jak USA, Niemczech i innych krajach jest dobrze znaną metodą służącą ocenie stanu homeostazy naszego organizmu. Mimo iż powstaje wiele publikacji o tej metodzie oceny stanu naszej krwi w Polsce jest metodą rozwijającą się. W ...dalej
Formularz zapytaniowy

Naturopata

Strona główna » Oferta edukacyjna » Naturopata

wielkość tekstu: A | A | A

Naturopata

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Warszawie

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Natuopata

 

Rozpoczęcie nowego naboru w Warszawie - Styczen 2019r.
Zakończenie naboru 23 Luty 2019r. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 23 i 24 Luty 2019r.
Czas trwania nauki 2 lata - 20 zjazdów.

W Dabrowie Górniczej nabór ropocznie się od kwietnia 2019r, a pierwsze zajęcia w Wrześniu - prosimy oczekiwać inf.

Po ukończeniu kursu można wykonywać zawód naturopaty i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne

Pracujemy nad możliwością kontynuowaia nauki do poziomu zaawansowanego - MASTER 

Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystapienia do egzaminu czeladniczego - Naturopata, zorganizowanego w naszej Placówce przez Izbę Rzemieślniczą (nieobowiązkowe).

Po ukończeniu kursu uzyskuje się uprawnień do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego

Program objęty akredytacją, po ukończeniu kursu można wystapić do Międzynarodoweg Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej o wydanie Licencji w zawodzie Naturopata.

MAMK jest objęta Patronatem przez: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, NaturDay. 

Nazwa: Naturopata 
Kod zawodu: 323009

Termin rozpoczęcia: 23 Lutego 2019r w Warszawie ul Sienna 73 budynek 3  godź 9.00.
REKRUTACJA:   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Opis zawodu:

Stosuje komplementarne naturalne metody terapii i leczenia takie  jak: ziołolecznictwo, arteterapię, diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię i inne w połączeniu z zasadami i praktykami medycyny alopatycznej. Udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej. Poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia. (na podstawie Informacji MPiPS)..

Zadania zawodowe:

Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty. Określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka (irydologii), informodiagnostyki (skan komputerowy). Układanie indywidualnego programu terapii. Udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych.(na podstawie Informacji MPiPS).

Stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. ziołolecznictwa, diety, akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii, hydroterapii i innych. Nauka prowadzenia dokumentacji zabiegów. Przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny komplementarnej. Prowadzenie działalności profilaktycznej. Promowanie zdrowego stylu życia w mediach. Doskonalenie wiedzy i umiejętności.(na podstawie Informacj MPiPS).

Kwalifikacje zdobyte w  zakresie towaroznawstwa:

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują uprawnienia do:

- Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno - zielarskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Pracy w sklepie medyczno - zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

Dodatkowe zadania zawodowe:

Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii. 

Kurs:

Akademia kształci słuchaczy do pracy w zawodzie Naturopaty w oparciu o różnorodne, naturalne i sprawdzone metody terapeutyczne. Do ukończenia kursu wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnej, w tym absolwentów kierunków medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarach medycyny naturalnej - komplementarnej.

Szkolenie w Akademii obejmuje różnorodne, naturalne metody terapii ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się również z podstawami psychologii, oceny stanu zdrowia, toksykologii oraz historii i deontologii medycyny. Wykładowcy reprezentują różne środowiska - prezentują zarówno akademickie (głównego nurtu), jak i komplementarne spojrzenie na pojęcia zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i zagadnień omawianych w ramach szkolenia, absolwent ma możliwość poznania podobieństw i różnic pomiędzy założeniami, jak i praktycznymi aspektami medycyny alopatycznej i naturalnej oraz zdobycia umiejętności łączenia ich w postaci terapii holistycznej.

Absolwent: 

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z wzorem nr 5 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017, oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Naturopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Sprawy organizacyjne:

Edukacja obejmuje 20 zjazdów weekendowych (jeden zjazd miesięcznie) - 480 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna* w wymiarze 845 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 1325 godz. Zjazdy będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy 15 osób*.

Słuchacz ponosi koszt: wpisowe to 300zł, opłata miesięczna 550zł płatana do 10 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 300zł. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwo: http://miedzynarodowestowarzyszenie-medycynykomplementarnej.pl/?page_id=239. Wpisowe i pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w teminie do 18.02.2019r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 15 osób. 
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii.

Wykładowcy:

- prof.zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

- dr n.farm. Piotr Kaczmarczyk

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Lek med. Dorota Kalwajt

- Lek. med. Bogusława Gola

- Lek. med. Grażyna Duszkiewicz

- Lek. med. Daria Wojnar

- Lek. med. Michał Richter

- mgr farm, rat. med. Marek Molski

- mgr farm. Joanna Kaczmarczyk

- mgr Jolanta Kowal

- mgr psych. Alina Andrejczuk

- mgr fizj. Adrian Michałek

- inż. Magdalena Patas

- Mistrz naturopata, homeopata-irydolog
  ks.Andrzej Podlasin

 

Naturoterapeuta

Tematyczny wykaz przedmiotów 

1. 26 godz. plus 40 godz. prac dydaktycznych.

Filozofia zdrowia, podstawy psychologii, profilaktyki i zdrowia.

Stres, psychosomatyka, mowa ciała. 

Komunikacja z pacjentem, techniki interpersonalne, etyka naturoterapeuty, karta praw pacjenta. 

2. Ziołolecznictwo 76 godz. plus 200 godz prac dydaktycznych.

Podstawy praktyczne receptury aptecznej i kosmetycznej. Apteczne jednostki miar.

Podstawy farmakotoksykologii, fitotoksykologii i toksykologii środowiska i żywności - Primum non nocere. Etnobotanika.

Podstawy: dobór surowców i metod sporządzania leków roślinnych.

Botanika farmaceutyczna, najważniejsze rodzime roślinne surowce  lecznicze. Zajęcia w terenie. Egzotyczne roślinne surowce lecznicze, dzikie rośliny lecznicze, jadalne i barwiarskie.

Fitoterapia w psychologii i psychiatrii, ginekologii, dermatologii, stomatologii, otolaryngologii, okulistyce, immunologii, autoimmunoagresji, onkologii, chorobach tkanki łącznej, układzie krążenia krwionośnego i limfatycznego, internie.

Aromatoterapia. Gatunki olejkowe, właściwości i zastosowanie najważniejszych olejków eterycznych, bezpieczeństwo aromaterapii. Apitoterapia .

3. Wodolecznictwo.5 godz. plus 20 godz prac dydaktycznych.

4. Oczyszczanie organizmu. - 5 godz. plus 20 godz. prac dydaktycznych.

5. Kosmetologia naturalna.   -  10 godz. plus 30 godz.prac dydyaktycznych.

6. Akupresura. - 12 godz. plus 20 godz prac dydaktycznych.

7. Irydologia  - 44 godz. plus 80 godz. prac dydaktycznych.

8. Medycyna 110 godz. plus 220 godź. prac dydaktycznych.

Podstawy anatomii,  fizjologii i patofizjologii człowieka.

Wybrane zagadnienia medyczne.      

Pierwsza pomoc.

9. Rola ruchu w profilaktyce i ochronie zdrowia. - 5 godz. plus prac 10 godz. dydaktycznych.

10. Homeopatia 18 godz. plus 30 godz dydaktycznych.

Kierunki, surowce, preparaty pojedyncze i złożone, zastosowanie w praktyce.

11. Elektropunktura. Informodiagnostyka, informoterapia - 44 godz. plus 90 godz. prac dydaktycznych.

12. Akupunktura ucha, Aurikuloterapia24 godz. plus 50 godz. prac dydaktycznych.

13. Dietetyka 55 godz. plus 110 godz. prac dydaktycznych.

Żywienie kliniczne jako wykład wprowadzający.

Podstawy zdrowego odżywiania się.

Diety specjalne i ich zastosowanie.

Żywienie, zasada pięciu elementów.  

Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia Metylacji. Odkwaszanie. Iinterpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.

14. Rola kolagenu. Mikroelementologia. Suplementacja. - 2 godz.plus praca

15. Zarządzanie. BHP - 5 godz. plus 5 godz. prac dydaktycznych. 

Poniższe terminy dotyczą naboru Warszawa 201r.

Zjazd 23 i 24 Luty 2019r.

Zjazd 30 i 31 Marca 2019r.

Zjazd 27 i 28 Kwietnia 2019r.

Zjazd 25 i 26 Mah 2019r.

Zjazd 22 i 23 Czerwca 2019r.

                                                                                                                            Poniższe termiy dotyczą  naboru 2017r.                              

                                                                                                                            Zjazd 08 i 09 Wrzesień 2018r.

Poniższe terminy dotyczą  naboru 2018r.                                                       Zjazd  06 i 07 Październik 2018r.

Zjazd  22 i 23 Wrzesień 2018r.                                                                          Zjazd 03 i 04 Listopad 2018r.

Zjazd 13 i 14 Październik 2018r.                                                                       Zjazd 08 i 09 Grudzień 218r

Zjazd 10 i 11 Listopad 2018r.                                                                            Zjazd 12 i 13 Styczeń 2019r

Zjazd 15 i 16 Grudzień 2018r                                                                            Zjazd 09 i 10 Luty 2019r

Zjazd 26 i 27 Styczeń 2019r                                                                              Zjazd 09 i 10 Marzec 2019r

Zjazd 23 i 24 Luty 2019r                                                                                    Zjazd 06 i 07 Kwietnia 2019r

Zjazd 16 i 17 Marzec 2019r                                                                                Zjazd 04 i 05 Maj 2019r

Zjazd 27 i 28 Kwiecień 2019r                                                                             Zjazd 22 i 23 Czerwiec 2019r

Zjazd 18 i 19 Maj 2019.                                                   

Zjazd 29 i 30 Czerwiec 2019r

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/Formularz_zgloszeniowy.pdf

czytano: 21720 razy

autor: andrzejpodlasin.pl

data dodania: 2015-04-10 10:29:08

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 502150590
e-mail: akademiamed.dg@gmail.com

  • 20170513_102853
  • 20170513_102848
  • 20170513_100306
  • 20170513_093130
  • DSC00520
Tagi:
katowicach sosnowiec medyczne radca międzynarodowa Gdyni elektroakupunktury Janusz Dąbrowski komplementarnej warszawie elektroakupunktura ziołolecznictwa stowarzyszenie gdańsk akupunktury Katarzyna Bross-Walderdorff kliniczna nabór fitoterapeuta dietetyka łódź krakowie Piotr Kaczmarczyk bros naturalnej międzynarodowe medycyny kielce naturopatii naturopaty homeopatii śląska medycyny krakowska Wjciechowska szczecińska porady prawne londyńska naturoterapii ziołolecznictwo licencjat prawny szkolenia z homeopatii akademia medycyny medycyny podyplowe mikroskopowe badanie żywej kropli krwi gliwice Wiaczesław Andrejczuk nauka tychach kursy zielarz Bogusława Gola dokształcanie homotoksykologii Tche center for homeopathic Education studia homotoksykologia informodiagnostyki naturoterapyety szczecinie irydologii akupresura radomska żywienie Podlasin Irydologia homeoopatii łódzka dietetyki sopocka dąbrowa górnicza szkolenia warszawa medycyna homeopatyczna wrocław fitoterapeuty kwantowa gliwicach kurs zielarza lekarzy dąbrowska kielcach Jolanta Kowal jaworznie Dorota Kalwajt homeopatia polska akredytacja Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej informacyjna tarnowskich górach akupresury gdańska naturoterapeuta mikroskopowego badania krwi klasyczna kraków lublin szkolenia dietetyczne dąbrowie górniczej pomorska rośliny lecznicze Naturopata biorezonansu Dąbrowski uzupełniające holistycznej schule chorzowska szkoła sopot szczecin fitoterapii Pascoe poznańska Polska Akademia Homeopatii ziołolecznictwo warszawska lublinie zielarstwo Sanum poznań rekrutacja Polska lekarz wrocławska klinicznej naturopatia naturoterapeutyczna Fitoterapeuta
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej, Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatów Praktyków, Ukraińskie Towarzystwo Akupunktury i Refleksoterapii, Międzynawowa Akademia Medycyny Wschodu w Kijowie, Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej w Gdyni, Szkoła Homeopatii Klinicznej i Homotoksykologii w Łodzi, Międzynarodowy Instytut Medycyny Naturalnej „Weda” w Poznaniu - Technik Medycyny Naturalnej, Instytut Irydologii w Radomiu, Konsultant Medycyny Komórkowej, Fizjoterapeuta, Fitoterapeuta, MED – Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna