Forum
Ciekawostki
  • Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Orebro przestudiował układ linii i wgłębień w tęczówkach 428 osób. Badanym zrobiono zdjęcia oczu i proszono ich o wypełnienie ankiet dotyczących cech osobowości. Okazało się, że występują zależności pomiędzy ich wzorem a serdecznością i zaufaniem ...dalej
  • Dr Luc Montagnier, francuski wirusolog, który otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za odkrycie wirusa AIDS, zaskoczył środowisko naukowe z jego silnym wsparciem dla leków homeopatycznych. W niezwykłym wywiadzie opublikowanym w Science magazynu 24 grudnia 2010 r. (1) Profesor Luc Montagnier, wyraził ...dalej
  • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi za granicami naszego kraju jak USA, Niemczech i innych krajach jest dobrze znaną metodą służącą ocenie stanu homeostazy naszego organizmu. Mimo iż powstaje wiele publikacji o tej metodzie oceny stanu naszej krwi w Polsce jest metodą rozwijającą się. W ...dalej
Formularz zapytaniowy

Naturopata - kurs zawodowy

Strona główna » Oferta edukacyjna » Naturopata - kurs zawodowy

wielkość tekstu: A | A | A

Naturopata

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Dąbrowie Górniczej

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Naturopata

 

Rozpoczęcie nowego naboru w Dąbrowie Górniczej - Wrzesień 2019r.
Zakończenie naboru 17 Wrzesień 2019r. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 21 i 22 Wrzesień 2019r.
Czas trwania nauki 2 lata - 22 zjazdy.

 

Po ukończeniu kursu można wykonywać zawód naturopaty i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne

Pracujemy nad możliwością kontynuowaia nauki do poziomu zaawansowanego - MASTER - Master of Naturopatic medicine (M N) i (N D), jako dwuletni kurs dla absolwentów MAMK połączony z szeroko rozumianą praktyką. 

Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystapienia do egzaminu czeladniczego - Naturopata, zorganizowanego w naszej Placówce przez Izbę Rzemieślniczą (nieobowiązkowe).

Po ukończeniu kursu uzyskuje się uprawnień do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego

MAMK jest objęta Patronatem przez: Pascoe, Sanum-Polska, Lehning, NaturDay, Pharma Nord.

Nazwa: Naturopata 
Kod zawodu: 323009

Zajęcia odbywają się w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69 - Muzeum "Sztygarka".

REKRUTACJA:   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Zobacz nas na FBhttps://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Naturopatii-1630608393929830/

Opis zawodu:

Stosuje komplementarne naturalne metody terapii i leczenia takie  jak: ziołolecznictwo, arteterapię, diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię i inne w połączeniu z zasadami i praktykami medycyny alopatycznej. Udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej. Poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia. (na podstawie Informacji MPiPS)..

Zadania zawodowe:

Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty. Określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka (irydologii), informodiagnostyki (skan komputerowy). Układanie indywidualnego programu terapii. Udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych.(na podstawie Informacji MPiPS).

Stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. ziołolecznictwa, diety, akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii, hydroterapii i innych. Nauka prowadzenia dokumentacji zabiegów. Przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny komplementarnej. Prowadzenie działalności profilaktycznej. Promowanie zdrowego stylu życia w mediach. Doskonalenie wiedzy i umiejętności.(na podstawie Informacj MPiPS).

Kwalifikacje zdobyte w  zakresie towaroznawstwa:

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują uprawnienia do:

- Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno - zielarskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Pracy w sklepie medyczno - zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

Dodatkowe zadania zawodowe:

Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii. 

Kurs:

Akademia kształci słuchaczy do pracy w zawodzie Naturopaty w oparciu o różnorodne, naturalne i sprawdzone metody terapeutyczne. Do ukończenia kursu wymagane jest minimum 80% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnej, w tym absolwentów kierunków medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarach medycyny naturalnej - komplementarnej.

Szkolenie w Akademii obejmuje różnorodne, naturalne metody terapii ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się również z podstawami psychologii, oceny stanu zdrowia, toksykologii oraz historii i deontologii medycyny. Wykładowcy reprezentują różne środowiska - prezentują zarówno akademickie (głównego nurtu), jak i komplementarne spojrzenie na pojęcia zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i zagadnień omawianych w ramach szkolenia, absolwent ma możliwość poznania podobieństw i różnic pomiędzy założeniami, jak i praktycznymi aspektami medycyny alopatycznej i naturalnej oraz zdobycia umiejętności łączenia ich w postaci terapii holistycznej.

Absolwent: 

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Naturopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Sprawy organizacyjne:

Edukacja obejmuje 22 zjazdów weekendowych (jeden zjazd miesięcznie) - 525 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna* w wymiarze 925 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 1450 godz. Zjazdy będą odbywać się w ustalonych terminach podanych słuchaczom z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady mogą być łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy 17 osób*.

Słuchacz ponosi koszt:
wpisowe to 200zł, opłata miesięczna 450zł płatana do 10 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 300zł. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwo: https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/czlonkowstwo. Wpisowe i pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w teminie do 18.09..2019r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 17 osób. 
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii.

Wykładowcy:

- prof.zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

- dr n.farm. Piotr Kaczmarczyk

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Lek med. Dorota Kalwajt

- Lek. med. Grażyna Duszkiewicz

- Lek. med. Daria Wojnar

- mgr farm, rat. med. Marek Molski

- mgr farm. Joanna Kaczmarczyk

- mgr Jolanta Kowal

- mgr psych. Alina Andrejczuk

- mgr psych. Agnieszka Okularczyk

- inż. Magdalena Patas

-  Master of Naturopathic Medicine, Mistrz naturopata,
   homeopata-irydolog,
  ks.N.D.Andrzej Podlasin

 

Naturopata

Tematyczny wykaz przedmiotów 

Wybrane Tematy wraz z zakresem godzinowym w tym zadaną pracą dydaktyczną. 

1. 72 godz.

Filozofia zdrowia, podstawy psychologii, profilaktyki i zdrowia.

Stres, psychosomatyka, mowa ciała. 

Komunikacja z pacjentem, techniki interpersonalne, etyka naturoterapeuty, karta praw pacjenta. 

2. Ziołolecznictwo 308 godz..

Podstawy praktyczne receptury aptecznej i kosmetycznej. Apteczne jednostki miar.

Podstawy farmakotoksykologii, fitotoksykologii i toksykologii środowiska i żywności - Primum non nocere. Etnobotanika.

Podstawy: dobór surowców i metod sporządzania leków roślinnych. 

Towaroznastwo. 

Botanika farmaceutyczna, najważniejsze rodzime roślinne surowce  lecznicze. Zajęcia w terenie. Egzotyczne roślinne surowce lecznicze, dzikie rośliny lecznicze, jadalne i barwiarskie.

Fitoterapia w psychologii i psychiatrii, ginekologii, dermatologii, stomatologii, otolaryngologii, okulistyce, immunologii, autoimmunoagresji, onkologii, chorobach tkanki łącznej, układzie krążenia krwionośnego i limfatycznego, internie.

Aromatoterapia. Gatunki olejkowe, właściwości i zastosowanie najważniejszych olejków eterycznych, bezpieczeństwo aromaterapii. Apitoterapia .

3. Oczyszczanie organizmu i wodolecznictwo, mikroelemetorologia. - 33 godzin

4. Akupresura. - 32 godziny

5. Irydologia  - 124 godziny.

6. Medycyna - 322 godzin

Podstawy anatomii,  fizjologii i patofizjologii człowieka.

Wybrane zagadnienia medyczne.      

Pierwsza pomoc.

7. Homeopatia 120 godzin

Kierunki, surowce, preparaty pojedyncze i złożone, zastosowanie w praktyce.

8. Elektropunktura. Informodiagnostyka, informoterapia - 138 godziny

9. Akupunktura ucha, Aurikuloterapia - 86 godziny

10. Dietetyka 119 godziny

Podstawy zdrowego odżywiania się.

Diety specjalne i ich zastosowanie.

Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia Metylacji. Odkwaszanie. Iinterpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.

11. Medycyna Chińska. 64 goddzin

Żywienie, zasada pięciu elementów. Stawianie Baniek, Świec Hopi, Moxa, Akupresra.

12. Rola kolagenu. Suplementacja . - 2 godz.

13. Zarządzanie. BHP - 10 godz. 

Terminy dla naboru 2019r zostaną podane w miesiącu kwietniu. 

Poniższe termiy dotyczą  nowego naboru 2019r.  

21 i 22 Wrzesień 2019r

19 i 20 Pażdziernik 2019r

16 i 17 Listopad 2019r     

07 i 08 Grudzień 2019r                 

11 i 12 Styczeń 2020r       

15 i 16 Luty 2020r 

14 i 15 Marzec 2020r     

18 i 19 Kwiecień 2020r

16 i 17 Maj 2020r       

13 i 14 Czerwiec 2020r                                                                      

Poniższe terminy dotyczą  naboru 2018r.                                      

Zjazd  22 i 23 Wrzesień 2018r.                                                                          

Zjazd 13 i 14 Październik 2018r.                                                                       

Zjazd 10 i 11 Listopad 2018r.                                                                            

Zjazd 15 i 16 Grudzień 2018r                                                                            

Zjazd 26 i 27 Styczeń 2019r                                                                              

Zjazd 23 i 24 Luty 2019r                                                                                    

Zjazd 16 i 17 Marzec 2019r                                                                                

Zjazd 27 i 28 Kwiecień 2019r                                                                           

Zjazd 18 i 19 Maj 2019.                                                   

Zjazd 29 i 30 Czerwiec 2019r

14 i 15 Wrzesień 2019r

26 i 27 Pażdzienik 2019r

23 i 24 Listopad 2019r

07 i 08 Grudzień 2019r 

18 i 19 Styczeń 2020r 

22 i 23 Luty 2020r 

21 i 22 Marzec 2020r 

25 i 26 Kwiecień 2020r

23 i 24 Maj 2020r

20 i 21 Czerwiec 2020r

Poniższe terminy dotyczą  naboru 2017r.     

Zjazd 09 i 10 Marzec 2019r

Zjazd 06 i 07 Kwietnia 2019r

Zjazd 11 i 12 Maj 2019r

Zjazd 22 i 23 Czerwiec 2019r

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/Formularz_zgloszeniowy.pdf

czytano: 27994 razy

autor: andrzejpodlasin.pl

data dodania: 2015-04-10 10:29:08

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 502150590
e-mail: akademiamed.dg@gmail.com

  • 20170513_102853
  • 20170513_102848
  • 20170513_100306
  • 20170513_093130
  • DSC00520
Tagi:
szkolenia naturalnej naturoterapeuta gdańsk nabór medycyny radca kielce Fitoterapeuta fitoterapeuty homeopatyczna tychach elektroakupunktura kraków szkolenia holistycznej mikroskopowego badania krwi kurs schule radomska Tche center for homeopathic Education Janusz Dąbrowski Wjciechowska międzynarodowa fitoterapeuta akademia naturoterapeutyczna Jolanta Kowal akupresura naturoterapyety ziołolecznictwo homeopatii Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej krakowie ziołolecznictwo zielarza prawny tarnowskich górach Naturopata biorezonansu Dorota Kalwajt medycyny pomorska mikroskopowe badanie żywej kropli krwi akupunktury Gdyni fitoterapii lublinie Sanum irydologii medycyny sopocka wrocław Pascoe warszawie Polska Akademia Homeopatii rośliny lecznicze bros studia homeopatia dietetyki medycyny homotoksykologii kielcach gliwicach naturopatia polska porady prawne medyczne komplementarnej lekarz zielarz Katarzyna Bross-Walderdorff homeoopatii Irydologia szczecińska Dąbrowski informodiagnostyki szczecinie żywienie Podlasin ziołolecznictwa Wiaczesław Andrejczuk akupresury Polska naturoterapii szkolenia z homeopatii nauka kursy informacyjna katowicach akredytacja lekarzy kliniczna dietetyka dietetyczne krakowska gdańska dokształcanie rekrutacja łódź stowarzyszenie elektroakupunktury dąbrowa górnicza homotoksykologia szczecin klasyczna londyńska podyplowe szkoła wrocławska łódzka naturopatii gliwice medycyna dąbrowska śląska dąbrowie górniczej poznańska chorzowska poznań jaworznie sosnowiec kwantowa zielarstwo Piotr Kaczmarczyk uzupełniające licencjat klinicznej warszawska międzynarodowe sopot lublin naturopaty warszawa Bogusława Gola
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej, Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatów Praktyków, Ukraińskie Towarzystwo Akupunktury i Refleksoterapii, Międzynawowa Akademia Medycyny Wschodu w Kijowie, Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej w Gdyni, Szkoła Homeopatii Klinicznej i Homotoksykologii w Łodzi, Międzynarodowy Instytut Medycyny Naturalnej „Weda” w Poznaniu - Technik Medycyny Naturalnej, Instytut Irydologii w Radomiu, Konsultant Medycyny Komórkowej, Fizjoterapeuta, Fitoterapeuta, MED – Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna